ลงทะเบียน เราชนะ 4 กลุ่ม อ ดได้เงินเยียวย า 7000 บาท

ลงทะเบียน เราชนะ 4 กลุ่ม อ ดได้เงินเยียวย า 7000 บาท

สำหรับความคืบหน้า เกี่ยวกับโครงการ “เราชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการเยียวย า โดยกระทรวงการคลังที่เยียวย าประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ ระลอ กใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจขณะนี้ ซึ่งในเบื้องต้น 4 กลุ่มที่จะไม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ

1.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.ผู้ที่อ ยู่ในระบบประกันสังคมต ามมาตรา 33

และ4.ผู้ที่มีรายได้สูง

โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ซึ่งจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเยียวย าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “โครงการคนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” นับเป็นข่าวดีเพราะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ”เราชนะ” ด้วย

โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน หากพบว่าเป็นผู้มีรายได้น้อ ย คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

แต่จะมีการเบิกจ่ายเป็นเงินสด หรือเก็บไว้ใช้กับโครงการคนละครึ่งนั้น ต้องรอให้มีความชัดเจนในวันอังคารที่ 19 ม.ค.64