ลงทะเบียนเกษ ตรกร เช็คสถ านะ รอรับเยียวย า 15,000 บาท

ลงทะเบียนเกษ ตรกร เช็คสถ านะ รอรับเยียวย า 15,000 บาท

จากกรณีที่รัฐบาล เตรียมอนุมัติให้กระทรวงการคลังให้เงินเยียวย าเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพ ร่ร ะบ า ด จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ราย เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท ทั้งนี้ การแจกจ่ายเงินดังกล่าว

จะดูข้อ มูลจากข้อ มูลที่เกษตรได้ขึ้นทะเบี ยนเอาไว้กับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจสอบจากฐานข้อ มูลของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษ ตร หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th โดยทำต ามขั้นตอนดังนี้

1. ในส่วน “การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร” ให้กรอ กข้อ มูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด ค้นหา เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรได้

2. ถ้าท่านเป็น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีข้อ มูลปรากฏ คือ ชื่อ สถานภาพในครัวเรือน อำเภอและจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน และปีที่ข้อ มูลอัปเด ตล่าสุด

3. หากท่านไม่ได้เป็นกษตรกร ระบบจะขึ้นข้อ มูลว่า ไม่พบข้อ มูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ทั้งนี้ ถ้าหากท่านเป็นเกษต รกรจริง และยังไม่ได้ลงทะเบีย นเกษตรกร สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรได้