รู้ไว้ก่อนถูกหลอ ก ที่ดินสปก. โอนให้ทาย าทได้อ ย่ างเดียว ซื้ อข า ยไม่ได้

เwราะที่ดินเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ที่ร า ค าขึ้นตลอ ด ที่ดินจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ก่อนทำการซื้ อ ข า ย หรือโอนก ร ร มสิทธิ์ เราขอแนะนำให้เช็คดีๆ ก่อน ไม่เช่นนั้นอาจจะเ สี ยใจภายหลังเด้อ

ช่วงเศรษฐกิจแย่ๆ แบบนี้ คนเอาของไปจำนำ จำนองเยอะมาก โดยเฉwาะที่ดิน เพราะทำเกษตรก็ได้ผลผลิตไม่ดี แถมยัง ข า ย ไม่ค่อยดีอีก ทำให้ต้นทุนห า ย กำไรหด แต่ที่ดินที่มีส่วนใหญ่แล้วซื้ อ ข า ย ไม่ได้ เพราะเป็นที่ดิน สปก. วันนี้เราจึงมีความรู้ดีๆ มาฝากกัน

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร ทำไมแบ่งแยก ซื้ อ- ข า ย ไม่ได้ ยกเว้นโอนสิทธิให้ทาย าท

ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 คือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม w.ศ.2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรก ร ร มได้อ ย่ างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อ ย่ างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะต้องมีฐานะย ากจน

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร มฯ มาตรา 39 บัญญัติว่า ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร มจะทําการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่น มิได้เว้นแต่เป็นการตกทอ ดทางมรดกแก่ทาย าทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม โดยให้เป็นไปต ามหลักเกณฑ์วิ ธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ การโอนสิทธิแก่ทาย าท ห ม า ยถึง เกษตรกรผู้ได้รับ ส.ป.ก.4-01 ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป และต้องการโอนสิทธิให้แก่ทาย าท ทำได้ดังนี้

1 ยื่นคำขอ ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมบัญชีเครือญาติ บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน ลูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ

2 ผู้รับโอน ได้แก่

คู่สมรส

บุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)

บิดา ม า ร ด า ของเกษตรกร

พี่น้องร่วมบิดา ม า ร ด าเดียวกัน

พี่น้องร่วมบิดาหรือม า ร ด าเดียวกัน

หลานของเกษตรกร

คู่สมรสที่หย่าข า ด ซึ่งเป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกิน

3 ผู้มีอำนาจพิจารณา คือ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กรณีโอนให้แก่คู่สมรสและบุตรเพียงคนเดียว

คณะก ร ร มการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกรณีทาย าทนอ กเหนือจากคู่สมรสและบุตรกรณีแบ่งโอนแก่ บุตร และกรณีโอนให้แก่คู่สมรสที่หย่าข า ด

4 การแจ้งผล แจ้งผลเป็นหนังสือและให้สิทธิอุทธรณ์คัดค้าน

5 การอุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับแจ้งที่ ส.ป.ก.จังหวัด และ

6 การยื่นฟ้องศาลปกครอง ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองภายใจ 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลอุทธรณ์

ความรู้เพิ่มเติม

สีตราครุฑบนโฉนดที่ดินแต่ละสี ต่างกันอ ย่ างไร รู้ไว้จะได้ไม่โดนโ ก ง

ครุฑสีแดง โฉนดที่ดิน นส.4

คือ โฉนดที่ผู้ถือครองมีก ร ร มสิทธิ์ 100เปอร์เซน โอนก ร ร มสิทธิ์ได้ เรียกได้ว่าเป็นโฉนดที่ดิน ที่มีสิทธิ์ในการทำกิน และ อยู่อาศัย ตราครุฑสีแดง หรือ น.ส.4 เป็นเอกสารแสดงก ร ร มสิทธิ์ ที่ชัดเจนที่สุด ซื้ อ ข า ย ได้ โอนได้ถูกต้องต ามกฎห ม า ย แน่นอน

ครุฑเขียว หนังสือ นส.3 ก

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ไม่ใช่ โฉนดที่ดิน และ ไม่มีถือเป็น ก ร ร มสิทธิ์ แต่สามารถซื้ อ ข า ย จำนอง และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ ย้ำว่าตราครุฑสีเขียว หรือ น.ส.3 ก. ซึ่งออ กในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ

ครุฑดำ หนังสือ นส.3

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือสีครุฑสีดำเป็นเอกสารที่เป็นประกาศจากราชการ ไม่มีการรังวัดที่แน่นอน เสี่ยงที่จะซื้ อ ข า ย หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆ ละกันว่า 2 อันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์ หรือถ้าต้องการจะ ข า ย ต้องรอประกาศ จากราชการ 30 วัน

ครุฑน้ำเ งิ น หนังสือ สปก.

ที่ดินแบบนี้ ซื้ อ ข า ย ไม่ได้ ย้ำชัดๆ ไปเลย นะว่า หล า ยคนชอบโดนหลอ กให้ซื้ อที่ดินประเภทนี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ข า ย ไม่ได้ เป็นที่ดินที่ราชการออ กให้เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการทำกินเท่านั้น ออ กโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม แต่สามารถทำสัญญาเช่าได้ 99 ปี และสามารถตกเป็น มรดกให้ทาย าทได้ แต่เราก็ขอแนะนำกันตรงๆ เลยว่า อ ย่ าไปซื้ อโฉนดที่เป็นตราที่ดินครุฑสีน้ำ เลย

สรุป

หากเราจะทำการซื้ อ ข า ย ที่ดินล่ะก็ ขอให้จำไว้ว่า โฉนดที่ดิน น.ส. 4 ( ครุฑสีแดง ) เป็นโฉนดที่ดินที่น่าเชื่อใจที่สุดในการซื้ อ ข า ย ส่วนเอกสารที่มีครุฑสีเขียวและสีดำประทับอยู่นั้นควรศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียด และ ที่สำคัญ ก่อนจะตกลงทำการโอน อ ย่ าลืมนำสำเนาโฉนดที่ดินของผู้ ข า ย ไปเทียบกับของจริงที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้านท่านก่อนด้วยนะว่าตรงกันหรือไม่ จะได้ไม่โดนโ ก ง

เผยแwร่เพื่อเป็นความรู้เท่านั้น หากสงสัยให้ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัด

อ้างอิง

www.alro.go.th/alro_th/ewt_newร.phpnid=1236&filename=index

www.kaรet1009.com/th/articleร/148226–ที่ดิน-ส.ป.ก.-แบ่งแยก-ซื้ อ- ข า ย -ไม่ได้-:-ยกเว้นโอนสิทธิให้ทาย าท

www.pueantae-ngernduan.com/garuda-color-on-the-title-land-deed/

www.bitcoretech.com/color-garuda-on-each-land-title-know-will-not-be-cheated

ที่มา  parinyacheewit