รอโอนเลยคลังยืนยัน ผู้ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน 4.2 ล้านคน รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะ โฆษก

กระทรวงการคลัง ได้เผยความคืบหน้ามาตรการเยีย ว ย า 5000 ณ วันที่ 17 เมษา ยน 63 มีการลงทะเบียนรวม 28

ล้านรายการในจำนวนนี้เมื่อ หั กการลงทะเบีย นซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน 23.5 ล้านคน

สำหรับคนทีไม่ผ่านฐานข้อมูล กรมการปกครองจำนวน 1.8 ล้านคนเรายังไม่ตัดสิทธิ์ สามารถมาลงทะเบีย นแก้ไข

ข้อมูลได้ภายในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบีย น ผิ ดพลาดเช่น ข้อมูลบัตรประชาชน การใส่

คำนำหน้าชื่อ หรือการสะกดชื่อ รวมถึงรหัสที่อยู่หลังบัตรเป็นต้น

ทั้งนี้จากกลุ่มผู้ผ่านฐานข้อมูล กรมการปกครองสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มผ่านเกณฑ์ 4.2 ล้านคน

ซึ่งในกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นโอ นเงินเข้าบัญชี หรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบีย นไว้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว 3.2

ล้านคนคิดเป็นจำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้เร่งโอ นเงินเยีย ว ย า ต่อเนื่องทุกวันทำการ

สำหรับ ในกลุ่มที่เหลืออีก 1.0 ล้านคน จะได้รับเงินเยีย ว ย า ภายในสัปดาห์นี้

2.กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคน

ซึ่งทยอยได้รับ sms แจ้งให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 4.4 ล้านคน สำหรับส่วนที่

เหลืออีก 1.9 ล้านคน ขอให้เร่งเข้าไปกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com เพื่อที่จะได้ทราบผล

การคัดกรอง หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยีย ว ย า อย่างรวดเร็ว ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จะสามารถไปใช้ช่องทาง

ขอทบทวนสิทธิ์ได้

3.กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคน

ได้ส่ง sms แจ้งผลการคัดกรองแล้ว 4.7 ล้านคน ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะได้รับ sms ภายในสัปดาห์นี้

และสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้วที่เราไม่ทิ้งกัน

“ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพเกษตรราว 6 ล้านคน อยู่ในระบบประกันสังคม 9.2 แสนคนเป็นนักเรียน

นักศึกษา 7 แสนคน ค้าขายออนไลน์ 4 แสนคน”ทั้งนี้ขอให้เตรียมข้อมูลสำคัญ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น

อาชีพของผู้ลงทะเบีย นสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ กระบวนการทบทวนสิทธิ์ จะดำเนิน

การอย่างรวดเร็ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

ที่มา matichon