ยิ นดีด้ ว ย 3 สถ าน ะ “เร าไม่ทิ้ งกั น ใค รมี สิ ท ธิ์ ได้เ งิ น 5000 ”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ  c o v i d -19 จำนวน 5,000 บาท

เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ที่หลายล้านคนนั้นได้รับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ก็ยังมีอีก หลายล้านคนที่ยังรออยู่ บางท่านอาจตก

เกณฑ์ เราไม่ทิ้งกัน จนต้องยื่นอุทธรณ์ล่าสุด 22 เมษายน 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ทั้งนี้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน มีทั้ง

สิ้นกว่า 28 ล้านราย แต่หักคนที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อนออกจะเหลือ 23.5 ล้านราย และมีคนที่ผ่านฐานข้อมูลขอกรม

การปกครอง 21.1 ล้านคน ไม่ผ่านฐานข้อมูล 1.8 ล้านคน อยู่ระหว่างการพิจารณา 6 แสนคน

ในจำนวน 21.1 ล้านคน สามารแบ่งคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยี ย วย า C O V I D-19 ได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสีเขียว 4.2 ล้านคน กลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับเงินไปแล้วกว่า 3.2 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 8

เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงการคัลงจะมีการทยอยโอนเงินทุกวัน โดยคาดว่าอีก 1 ล้านคน

จะได้รับเงินในสัปดาห์นี้

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสีเทา 6.3 ล้านคน คนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติม มี 4.4 ล้านคน

ที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้ว เหลืออีก 1.9 ล้านคน ที่ยังไม่กรอกข้อมูลซึ่งคนกลุ่มนี้ อาจจะถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีเขียว

ผ่านเกณฑ์หรือกลุ่มสีแดง ไม่ผ่านเกณฑ์ และหากท่านถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีแดง ท่านจะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้

ดังนั้น หากท่านยังไม่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้รีบไปกรอกข้อมูลเพิ่มโดยด่วน

ที่มา wingnaikun