พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักพึ่งตัวเองได้ อ ย่ าสอนให้เรียนเก่งอ ย่ างเดียว

เมื่อลูกโตขึ้นพ่อแม่ไม่สามารถที่จะคอยต ามดูแลลูกได้ เหมือนที่ตอนยังเล็ก ฉนั้นพ่อแม่ควรจะสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้ได้ตอนยังเล็ก โตไปเขาจะได้มีศักยภาพในการดูแลตัวเองได้มากขึ้น แล้วจะสอนลูกอ ย่ างไร ให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้ วันนี้เรามีวิ ธีมาบอ กกันจ้า

ในปัจจุบัน ครอบครัวยุคใหม่ นิยมมีลูกเพียงคนเดียว เพราะอย ากที่จะทุ่มเทความรัก และความห่วงใย ให้กับลูกอ ย่ างเต็มที่ ด้วยการเน้นให้ลูก มีความเป็นอยู่ ที่สุขสบายเพราะไม่อย ากให้ลูก ต้องลำบาก โดยพ่อแม่ มีหน้าที่หาเ งินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่อง

เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนเพียงอ ย่ างเดียว จึงกล า ยเป็นว่า เ ด็ กหล า ยคนเคยชิน กับการได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียว จนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น และไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อโตขึ้น ก็กล า ยเป็นคนรักสบาย ไม่รู้จักการขวนขวายดิ้นรน ซึ่งปัญหาลักษณะนี้ มักพบ

ในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่พ่อแม่มีความพร้อม ในการสนับสนุนให้ลูกทุกด้าน ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ อย ากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้จึงควร ส่งเสริมให้ลูก ได้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เขาสามารถ ดำรงชีวิตด้วยตัวเองต่อไปได้ ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

1.มอบหมายงานให้ลูกทำ เพื่อฝึกความรับผิ ดชอบ เช่น ในเ ด็ กเล็กวัย 1-3 ขวบ ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่ายๆ คุณพ่อคุณแม่ อาจสอนให้เขาถือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่ใช้แล้วไปทิ้งขยะทุกครั้ง เมื่อลูกได้รับคำสั่งซ้ำๆเดิมๆ ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อๆไป

เมื่อถอ ดผ้าอ้อม สำเร็จรูปออ ก ลูกก็จะถือไปทิ้งขยะเอง โดยไม่ต้องมีใครบอ ก และเมื่อโตขึ้นก็อาจจะมอบหมาย ให้ทำอ ย่ างอื่น ที่ย ากขึ้นต่อไป การที่เ ด็ กได้รับการส่งเสริม ให้พัฒนาต ามธรรมชาติ และวัยของเ ด็ ก จะเป็นแ ร งกระตุ้นที่ดี ทำให้เขาเกิดความมั่นใจต่อตนเอง มีความรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่า และมีกำลังใจ ในการทำตนเอง ให้มีประโยชน์ต่อไป

2.ไม่ควรใช้คำพูดในเชิงลบ เพื่อ กระตุ้นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง เช่นแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้ หรือ คนอื่นยังทำได้เลย เพราะจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ควรมีการเสริมแ ร ง ด้วยคำพูดในเชิงบวก เช่น ลูกต้องทำได้แน่ๆคนเก่ง จะเป็นการสร้างแ ร งจูงใจ ให้เ ด็ กเป็นอ ย่ างดี

การพัฒนาความสามารถ ในการพึ่งตนเอง ให้กับเ ด็ ก เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งควรได้รับการฝึก อ ย่ างต่อเนื่อง และเหมาะสม เพื่อให้เ ด็ กสามารถ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

3.สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่นเข้าที่ เมื่อเล่นเสร็จ ถอ ดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงตะกร้า เดินเอาจานไปเก็บ เมื่อ กินเสร็จโดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริม และดูแลใกล้ๆ เมื่อลูกทำได้ ก็ควรชื่นชมเพื่อเป็นแ ร งเสริม ให้เ ด็ กอย ากช่วยเหลือตัวเองต่อไป

4.คุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดโอกาสให้ลูกทำสิ่งต่างๆ ต ามความสามารถ และความสนใจของเ ด็ ก โดยเฉพาะเ ด็ กในวัย 2–6 ขวบที่เริ่มอย ากเรียนรู้ สำรวจและทดลองทำอะไรด้วยตนเอง หากลูกขอช่วยล้างจาน ขอช่วยทำสิ่งต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้เขา ได้ลองทำ เพื่อให้ลูกได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความมั่นใจ ในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถ ในด้านต่างๆ ที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

5.ฝึกให้ลูกรู้จักการทำงานอ ย่ างมีระบบ โดยให้ลูกทำงานทีละอ ย่ าง ด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่ ต้องคอยดูแล ลูกอ ย่ างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควรสั่งงานอื่นแทรก เพราะจะทำให้เ ด็ ก เกิดความสับสน และจัดลำดับความสำคัญ ของงานไม่เป็น

ที่มา trueplookpanya  yakrookaset