พักก่อน แจกเยี ยวย า 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” ทบทวนสิทธิ์ เตรีย มลงทะเบียน

พักก่อน แจกเยี ยวย า 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” ทบทวนสิทธิ์ เตรีย มลงทะเบียน

จากที่มีมาตรการ เยียวย าประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในโครการเราไม่ทิ้งกัน โดย กระทรวงการค ลัง โอ นเงิ นเยี ยวย า 5,000 บาท เข้าบัญชีของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง

การลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 เม.ย.63 อีก 8 แสนราย รวม 4 พันล้านบาท โดนเป็นการโอนเข้าบัญชีพร้อ มเพย์ หรือบัญชีธนาคารต ามที่ได้ลงทะเบียนไว้นั้น

ในช่วงวันที่ 18-19 เม.ย.63 ระบบจะไม่ทำการโอ นเงินเข้าผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบี ยน เนื่องจากเป็นวันหยุด ต ามเงื่อนไขก่อนหน้านี้ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะรอรับเงินได้อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.63

ส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์ แต่โอนเงิ นไม่สำเร็จ เนื่องจากบั ญชีธนาคารถูก ปิด, บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี, ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน, เลือ กรับโอนเงินผ่านพร้อ มเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อ มเพย์,

เข้ามาแก้ไขข้อ มูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อ มูลไม่ถูกต้องนั้น แนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อ มเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ จะทำการโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 22 และ 29 เม.ย. 63 นี้

อย่างไรก็ต าม ในเวลา 06.00 น. วันที่ 20 เมษายน โครงการเราไม่ทิ้งกัน จะมีการเปิ ดระบ บให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคั ดกร อง ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และจะมีกำหนดปิ ดลงทะเบีย นวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ หลังจากที่ยื่นขอทบท วนสิท ธิ์แล้ว ทางกระทรวงการคลัง จะเร่งติดต่อ กลับต ามเบอร์โทรที่ให้ไว้ เพื่อที่จะลงพื้นที่ไปดูสถานที่ทำงาน หรือขอหลักฐานเพิ่มเติม พร้อ มถ่ายรูปเป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งเชื่อว่าใช้เวลาไม่นาน ในการคัดกรอง ว่าเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์รับเงินเยี ยวย า 5,000 บาท หรือไม่