ผู้หญิง 9 ประเภท ที่สร้างพลังบวกให้กับคนใกล้ตัวอย ากเข้าหา

หากวันนี้คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใครๆ ก็อย ากที่จะเข้าหา และมักอย ากที่จะอยู่ด้วยตลอ ดไป อาจะเป็นเพราะคุณมีพลังบางอย่ าง ที่ทำให้เขาอย ากทีจะเข้าหาคุณ และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กผู้หญิงหล า ยๆ คนที่อย ากให้มีคนอื่นๆ เข้าหา กับ ผู้หญิง 9 ประเภท ที่สร้างพลังบวกให้กับคนใกล้ตัวอย ากเข้าหา ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนที่คนอื่นๆ อย ากที่จะเข้าหา

1 ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอ ด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ ก ข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคน มองโลกในแง่ร้ า ย

2 ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวก จะถูกส่ งให้กับคนรอบข้างเสมอ ๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่ านสายต า หรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่ งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

3 มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำ ซึ่งส่ งผลออ กมาดีที่สุด ในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ ส่ งผลให้ระดับความเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

4 มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือล้น

5 ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปต ามความเป็นไปของสังคม ผ่ านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย

หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบ อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

6 ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

7 ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น และสามารถทำให้เกิดประโยชน์ มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

8 อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่ านไป ทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่าย ๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

9 ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง

เป็นการหัน มาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วนมีโอ กาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หัน มามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ที่มา predict-j55