ผู้หญิงที่เก่งและฉลาดจริง เธอจะมีคุณสมบัติ 10 ข้ อ นี้

การวัดคนโ ง่และคนฉลาดอาจไม่จำเป็นที่จะต้องวัดที่ผลการเรียน มหาวิทย าลัย หรือเรียนหมอเสมอไปหรอ กนะ เพราะการวัดคนโ ง่และคนฉลาด อาจวัดกันที่การรู้จักใช้ชีวิตให้เป็น เพราะคนที่ฉลาดมักจะเลือ กสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุข

ส่วนคนโ ง่ คือคนที่เลือ กที่จะอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองทุ ก ข์ ซึ่งคนฉลาดในการใช้ชีวิต คือคนที่รู้จักปล่อยวาง ซึ่งเค้าเลือ กที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเกิดความทุ ก ข์ แล้วเลือ กอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุข

ไม่ใช่การมัวแต่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเอง จนทำให้ตัวเองทรมาน และเกิดแผลในใจ จนเกิดเป็นปมที่แก้ได้ย าก เพราะฉะนั้นความฉลาดไม่ได้วัดกันที่ใครเรียนเก่ง ทำงานเก่งกว่าใคร

แต่มันคือ การวัดจากการฉลาดในการใช้ชีวิตต่างหากมากกว่า เพราะคนที่ใช้ชีวิตเป็นคือคนที่เลือ กใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็น ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข และส่งผลดีต่อตัวเรา อะไรที่พย าย ามแล้วมันไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งมันไปบ้าง แค่นี้เราก็จะเป็นคนที่ฉลาดและมีความสุขแล้ว

สังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำ เป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาดหรือใครโ ง่ มัน มีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือคนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริงแต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1.ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอ ดเวลา

แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้ อมูลข่า วส า ร ตลอ ด 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือ กเ ส พแต่ข้ อมูลดี ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน หรือ การบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เ ส พข้ อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่ างดีแล้ว

2. มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพ

ที่ทำและมักจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาสโดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3. กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ต าม

คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จม กับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง

4.เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่า เค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

5.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือ กบริหารเวลา ได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคล า ย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

6. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยงแต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ ในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

7. ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง อยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งใน ความสามารถ

8.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเ สี ยเวลาภูมิใจ

กับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเองและทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลา ดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอ ดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

9. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถ

ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต าม ในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ และนับถือ จากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเ สี ยง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอ

คนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอกาส คนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทาง ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด ของตนเอง ให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

ที่มา   predict-j55   bohatto