ผู้หญิงที่มีบุญมากและจิตใจบุญ เธอจะมี 9 นิสัยนี้ในตัว

สงสัยกันใช่ไหมละค่ะว่า ผู้หญิงมีบุญคือผู้หญิงแบบไหน คือคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่ างหรือว่าผู้หญิงที่มักได้รับแต่สิ่งดีเพราะทำบุญมากจึงมีบุญมาก เพราะฉนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าที่แท้จริงแล้วผู้หญิงที่มีบุญมากนั้นเขาเป็นอย่ างไร คุณเองก็อาจจะมี เหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิงที่มี บุญมากกว่าใคร หยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1 อ ดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงาน เข้ม แ ข็ งต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ทำ ให้มีความอ ดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิด มาจากความอ ดทนอ ดทนอย่ าง มีความสุข

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัวความละอาย ต่อบ า ปต่อ ก ร ร ม ความ ผิ ด น้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็น ถึงความเ สี ย ห า ยหล า ยภพหล า ยชาติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมายมหาศาล

3 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

4 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นส า ร ะในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

5 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอ ดาสของชีวิต

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้ม แ ข็ งกล้าหาญต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มี บุญของตนเมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไปล้วน มีกำลังบุญม า รองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

7 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานต ามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชี วิตไม่ปล่อยชี วิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโ ก ร ธความหลงจิตใจ มีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

8 ไม่จำเป็นต้องบ่ น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนา ของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้น ตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่ เ สี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือ ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบต ามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลัง แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำค าญใจไม่คิดเป็นทุ กข์ความคิด ทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

ที่มา  stand-smiling