ป ระกั นสังคมมาตรา 33 ได้อะไรบ้าง เยียวย ารอบ 2

สำหรับมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตน โดย ป ระกั นสังคมมาตรา 33 กว่า 11 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวน มากที่สุดในระบบป ระกั นสังคม เพราะประกอบด้วย ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 60 ปี

โดยประเภทนี้ จะโดนหักเงินเดือนโดยอัตโนมัติเข้าสมทบในกองทุนป ระกั นสังคม แต่สิ่งที่ได้รับต ามมาจะได้รับการคุ้มครองมากที่สุดเช่นเดียวกันใน 7 กรณี คือ เจ็ บป่ ว ย เสี ยชีวิ ต ว่างงาน คลอ ดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพและสงเคราะห์บุตร

ป ระกั นสังคมมาตรา 39 จำนวนกว่า 1.7 ล้านคน กลุ่มนี้เรียกว่า เคยเป็นผู้ป ระกั นตนต ามมาตรา 33 มาก่อน และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยออ กจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออ กจากงาน

ประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองลดลงมาเหลือ 6 กรณี คือ เจ็บ ป่ว ย เสี ยชีวิ ต ทุพพลภาพ คลอ ดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ซึ่งการคุ้มครองที่หายไปคือ จะไม่มีการชดเชยกรณีว่างงาน

ป ระกั นสังคมมาตรา 40 จำนวนกว่า 3.4 ล้านคน กลุ่มนี้จะเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ทำอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง

การคุ้มครองของประเภทนี้จะได้รับการคุ้มครอง 3-5 กรณี ขึ้นอยู่กับการเลือ ก ดังนี้ กรณีทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ(บำเหน็จ) สงเคราะห์และเสียชีวิต

ดังนั้นกลับมาที่คำถามหลักที่เกริ่นเอาไว้ คือ ป ระกั นสังคมมาตรา 33 ทำไมไม่ได้สิทธิ์ใน มาตรการเราชนะ แล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างใน มาตรการเยียวย ารอบ 2 ที่รัฐบาลและสำนักงานป ระกั นสังคมดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ป ระกั นสังคมมาตรา 33 ใน มาตรการเยียวย ารอบ 2

– ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนป ระกั นสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

– กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน (จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไม่เกิน 180 วัน)

– การว่างงานจากการลาออ ก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 ไม่เกิน 90 วัน)

– การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (จากประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆ) จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว