ประกันสังคมเผ ยแล้ว มีจ่าย เยี ย ว ย า ได้แค่ 7-8 แสนคน

ประกันสังคมเผ ยแล้ว มีจ่าย เยี ย ว ย า ได้แค่ 7-8 แสนคน

หลังจากประกันสังคม ได้ออ กมาตรการออ กช่วยเหลือเยีย วย าประชาชน ล่าสุด คุณพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดใจในรายการ โหนกระแส เรื่องกรณีเงินประกันสังคม

แรงงานในระบบที่มีนายจ้างส่งประกันสังคมถูกพักงาน เพราะผลกระทบ ?

ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือ ดูแล เยี ยว ย า เผยมีเงินสดจ่าย เยี ย ว ย า ได้แค่ 7-8 แสนคน ถ้ามากกว่านั้น ต้องไปดูอีกทีเพราะเงินอ ยู่ในรูปแบบของการลงทุน

ดร.จักษ์ บอ กว่า เพดานประกันสังคมอ ยู่ที่ 15,000 แต่จ่ายครึ่งเดียว 50 เปอร์เซ็นต์ คือ 7,500 แต่สัก 2 สัปดาห์เปลี่ยนแล้ว ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ?

62 เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ จาก 15,000 บาท ประมาณ 9,300 บาทต่อคนต่อเดือน เรากำหนดว่าไม่เกิน 90 วัน

ใครบ้างที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่อ ยู่ในประกันสังคม ?

ตอนนี้เรากำหนดว่านายจ้างมี ลู ก จ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนมาแล้ว ณ เวลานี้ จะมี ลู ก จ้างที่อ ยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ประกันตนต ามมาตรา 33 คืออ ยู่ในระบบการจ้างงาน 11.6 ล้านคน

11 ล้านคนตอนนี้ ทางมุมประกันสังคม คิดว่ามีผลกระทบกี่คน ?

11 ล้านคนเข้ามาอ ยู่ในระบบก็จริง แต่จะมีส่วนหนึ่งที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน กรณีว่างงานคุณต้องส่งเงินสมทบเข้ามา 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง ที่เรามีอ ยู่ 2 ล้าน ส่งสมทบไม่ครบ เขาจะว่างงานหรือ อย่ าง ไรก็แล้วแต่ ก็จะไม่ได้เงินตรงนี้

แล้วเขาทำยังไง ?

คนกลุ่มนี้เราก็ให้ข้อ มูลกระทรวงการคลังไปแล้ว

ไปคลังก็ไม่ได้เหรอ ?

ตอนนี้ที่ให้ข้อ มูลไป มีคนส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะกิจการที่รัฐ สั่ ง ให้หยุดประมาณ 7 หมื่น มีกลุ่มพวกมาตรา 39, 40 ที่เราให้ไป กรณีว่างงานต้องส่งให้ครบ 6 เดือน ซึ่งปกติ ลู ก จ้ าง ไม่ ข าด อ ยู่แล้ว หน้าที่นี้เป็นของนายจ้าง แต่มีนายจ้างบางรายที่ค้างชำระเงินสมทบ แต่เราก็ให้สิทธิ์ ลู กจ้าง

ต้องไปเล่นนายจ้าง ?

ใช่ค่ะ นายจ้างต้องรับผิดชอบ ถ้านายจ้างไม่ส่งเงินทั้ง 2 ส่วนเข้ามาต ามกำหนด นายจ้างจะเป็นคนจ่ายฝ่ายเดียว พร้อ มค่าปรับที่เกิดขึ้น สิทธิ์เราก็ให้ ลู ก จ้างเหมือนเดิม ระยะเวลาที่เขามาประกันสังคม ทำงาน 6 เดือน แต่ส่งเข้ามาไม่ครบ เราก็ต้องย้อนไปที่นายจ้างว่าระหว่างส่งไม่ครบเขาทำงานไหม ถ้าทำงานเขาก็ให้สิทธิ์ลูกจ้าง

62 เปอร์เซ็นต์ ให้กี่เดือน ?

เดือนต่อเดือน จ่ายกรณีว่างงานก็ 3 เดือน 90 วัน

ไม่ได้ลดเหลือเดือนเดียว ?

(หัวเราะ) ลดไม่ได้ค่ะ ถ้าออ กเป็นมติ ครม. กฎกระทรวงต้องใช้บังคับเลย ประกาศเมื่อไหร่ จะไปลดเพิ่มก็ไม่ได้แล้ว ต้องเป็นไปต ามนั้น กฎกระทรวงนั้นให้ใช้ได้ 6 เดือนถึงสิงหาคมค่ะ

กรณีบริษัทมี ลู ก จ้างแล้วเขามีผลกระทบ แต่เขาดูแลให้เงินเดือนอ ยู่ คนเหล่านี้รับได้ไหม ?

ไม่ได้ค่ะ เพราะถือว่ายังไม่ใช่ผู้ว่างงาน ไม่ถือว่าเป็นคนที่ ข าดรายได้

แต่นายจ้างจ่าย 75 เปอร์เซ็นต์ ?

แต่ตรงนั้นเป็นการตอบแทนในวันหยุดหรือวันลา หรือวันหยุดที่ไม่รับค่าจ้าง ฉะนั้นลูกจ้างก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้

คนเคยส่งประกันสังคม 10 ปี ขาดส่ง 2-3 เดือนก็ไม่ได้ ?

ถ้า ข าด ส่งกรณีไม่ใช่ความผิด ลู ก จ้างก็ได้ แต่ต้องไปไล่เบี้ ย จากนายจ้าง มัน 6 เดือน ย้อนหลังไป 15 เดือน ยังไงก็ได้ แต่กรณีหยุดจ่าย 75 เปอร์เซ็นต์ ต ามกฎหมายคุ้มครอง แ ร ง งาน ตรงนั้นเราถือว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้ เขาไม่ได้ ข าดรายได้ เขาจะมารับเงินว่างงานตรงนี้ไม่ได้

คน เดื อ ด ร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จ่ายย้อนหลังไหม ?

กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ คนได้รับตรงนี้เป็นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ไม่ใช่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม ก็เป็นเดือนที่ ลู ก จ้างใช้สิทธิ์ เราก็ย้อนหลังไป 15 เดือน ถ้ามีเงินสมทบเข้ามาใน 6 เดือนมีการจ่าย

แม้คนงานที่อ ยู่กับนายจ้างถูกลดเงินเดือนลงมา อันนั้นเป็นส่วนนายจ้าง ไม่เกี่ยวกับประกันสังคม ?

ใช่ค่ะ

เงินที่เอามาเยี ย ว ย า โควิด 19 จะมีผลกระทบกับเงินสะสมประกันสังคมในอนา ค ต ไหม ?

ไม่มีค่ะ เพราะเงินที่เก็บเข้ามาคือเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ ว่างงานเราเก็บแค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ 5 บาท เก็บแค่ 50 สต างค์ เก็บน้อ ยมาก

กรณี ลู ก จ้างถูกเลิ ก จ้างปกติ หรือลาออ กไปเอง ได้ไหม ?

เงินตรงนี้เราจ่ายให้เป็นการเพิ่มในเห ตุ สุดวิสัยโ ร ค โควิด 19 ตอนนี้ เดิมไม่มีนะคะ สมัยก่อนเรามีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ด้วย ตอนนี้ลาออ กเองเราจ่ายให้ 45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรณีเลิ ก จ้าง หรือเลิ ก กิจการ ไม่ทำแล้ว หรือ ย้ าย ถิ่นฐาน ตรงนี้เราก็เพิ่มให้ เราเพิ่มให้ร้อ ยละ 70 ไม่เกิน 200 วัน

ลองเอาภาษาชาวบ้านง่าย ๆ ?

ตอนนี้ที่เรา เยี ย ว ย า โควิดคือเราเรียกเห ตุ สุดวิสั ย เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราก็มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กรณีว่างงาน คนที่รัฐ สั่ ง ให้หยุดเยี ย ว ย า 62 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายกรณีนายจ้าง หยุ ด กิจการเพราะโควิด ก็มารับ 62 เปอรเซ็นต์ ไม่เกิน 90 วัน นี่คือเห ตุ สุดวิสั ย ส่วนลาออ ก ถูกเลิ ก จ้ างปกติ ก็เป็นเหตุทั่ว ๆ ไป

ช่องทางเข้าไปติดต่อทำยังไง ?

ตอนนี้ที่เป็นกรณีว่างงาน เราไม่ อ ย าก ให้คนมาติดต่อที่สำนักงานเยอะ เราให้ใช้วิธียื่นผ่านอีฟอร์มในเว็บไซต์ประกันสังคม ให้นายจ้างเข้ามารับรองด้วย ถ้านายจ้างไม่เข้ามากรอ กว่าลูกจ้างว่างงานจริงก็จะวินิจฉัยไม่ได้ มีอีกมากที่เป็นแบบนั้น เราจ่ายให้ได้เฉพาะกรณีที่นายจ้างมารับรอง

ลงทางเว็บไซต์ อย่ าง เดียว ?

ถ้ากรณีสะดวก ไม่ไปรวมกลุุ่มกันมาก สามารถยื่นได้ที่สำนักงานด้วย ไม่ว่า เจ็ บ ป่ วย คลอ ดบุตร ทุ พ พ ลภาพ ไปสำนักงานได้ แต่ตอนนี้เราให้ส่งทางไปรษณีย์ นายจ้างรวบรวมยื่นให้

นายจ้างไม่ทำให้ ?

เราก็ต้องต ามนายจ้าง เราต ามเองก็ได้ แต่บางทีเราโทร. ไปไม่รับสายเลย ก็อาจปิดกิจการไปแล้ว ไม่ได้ติดต่อ กันแล้ว ระหว่างนายจ้าง ลู ก จ้าง ก็ขอความร่วมมือ ลู ก จ้างให้ไปต ามนายจ้างให้หน่อ ยนะ มันไม่ได้ ย าก เลย อีฟอร์มเป็นแบบฟอร์มกระดาษนี่แหละ

แรงงานนอ กระบบ 8 ล้าน แร ง งานประกันสังคม 11 ล้าน ตัวเลขที่มีการคาดการณ์ 11 ล้านคน คิดว่าผลกระทบเท่าที่มีฐานข้อ มูล คาดว่ากี่คน สำหรับคนที่ต้องรับเงิน เยี ย ว ย า ?

กรณีถูก กั ก ตัว และรัฐ สั่ ง ให้หยุด เราทำข้อ มูลไว้ ยื่นเข้ามาแล้วประมาณ 7 แสนราย แต่ยังไม่ได้จ่าย ตรงนี้ต้องสกรีนคนไม่มีสิทธิ์ออ กไปก่อน เช่น เป็นมาตรา 39, 40 กับคนที่ออ กไปนานแล้ว แต่มาขอรับสิทธิ์ด้วย

11 ล้านคนจากประกันสังคม มีแค่ 7 แสนเองเหรอ ?

ตอนแก้กฎกระทรวงครั้งแรก เราให้กลุ่มถูก กั ก ตัวและกลุ่มที่รัฐ สั่ ง ให้ หยุ ด ต่อ มามีการแก้ไขกฎกระทรวงใหม่ ก็รวมกลุ่มที่นายจ้างหยุดกิจการเองด้วย ตอนนี้คงมากกว่านี้แล้วตั้งแต่นี้ไป

คัดกรองจากอะไร AI หรือเปล่า ?

ไม่ใช่ AI เจ้าหน้าที่คัดกรองเอง ช้าแต่ชัวร์ เราก็ให้ยื่นอีฟอร์ม แล้วเจ้าหน้าที่คัดกรองเอง ช้าแต่ชัวร์ค่ะ ระบบเราจะแมตชิ่งให้ก่อน แล้วให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าได้หรือไม่ได้

มีกรณีที่ว่ามีบุคคลบางคนได้รับทั้งประกันสังคม และฝั่งแร ง งานนอ กระบบด้วย 2 เด้ง เป็นไปได้ไหม ?

คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะ เพราะข้อ มูลประกันสังคมก็มีอ ยู่ที่กระทรวงการคลังด้วย

แต่มีคนบอ กว่าได้ 2 เด้ง ?

มันเป็นช่วงคาบเกี่ยว พ.ร.บ. คนนั้นเขาออ กจากงานไปและทำประกันว่างงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วเงินมาได้ช่วงนี้พอ ดี ณ ปัจจุบันไม่น่าจะมีแบบนี้แล้วนะคะ เพราะมาตรา 39 รายชื่อไปอ ยู่กระทรวงการคลัง เขาต้องรับทางเดียว

เงินสายป่าน ย าว แค่ไหน ?

ที่เราคำนวณ 7-8 แสน มีเงินจ่ายค่ะ

ถ้าขึ้นไป 2 ล้านไม่มีเงินจ่ายเหรอ ?

(หัวเราะ) ขอคำนวณก่อนค่ะ ต้องไปดูว่ามีเงินอ ยู่ที่เราเป็นเงินลงทุนด้วย ไม่ใช่เงินสดนะคะ เงินมี 4 กรณีแรก เราเอาไปลงทุนไม่ได้เหมือนกัน อาจจะหลักทรัพย์ เสี่ ย ง สูง เ สี่ ยง น้อ ยไม่เหมือนกัน ต้องดูก่อนว่าจะทำ อย่ าง ไรได้

ไปดูว่ากู้ได้ไหม ?

เรื่องกู้คงกู้ไม่ได้ค่ะ

กรณีคนจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปไหน ?

อ ยู่ในกองทุน ถ้า ลู ก จ้างออ กจากงาน อายุ 55 ปี เขาได้รับบำนาญหรือบำเหน็จก็ได้ และสมทบจากนายจ้างอีก เราต้องรอจ่ายให้เขา ไม่สามารถดึงมาจ่ายให้ได้

ก ลั ว ไม่พอไหม ?

ต้องดูสถานะก่อน ถ้าไม่พอจะทำ อย่ าง ไร

ผอ. บอ กมี 6 แสนล้าน สักพักนายกฯ บอ กอีกเรื่อง ?

ขอ ดูก่อน ไม่สามารถตอบได้ตอนนี้เลย ต้องขอ ดูก่อน เราลงทุนไว้ก็พอสมควร

ให้ลงทะเบียนได้แล้ว ?

ใช่ค่ะ กฎกระทรวงบังคับใช้เมื่อไหร่ ประกาศในราชกิจจาเมื่อไหร่ก็ไม่นานเกินรอ

กลัวเว็บล่มไหม ?

เคยมีประสบการณ์เหมือนกัน วันแรกจะมีปัญห า แต่ช่วงไม่นาน สามารถแก้ได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ กรณีเห ตุ สุ ด วิสั ย ทั้ง ลู ก จ้างและนายจ้างมัดรวมส่งมาทางไปรษณีย์เลยค่ะ