บุญใหญ่ 12 อย่าง ที่ลูกดูแลพ่อแม่ จะได้รับในชาตินี้

โคตรบุญใหญ่ 12 ประการ ที่ลูกดูแลพ่อแม่ จะได้รับในชาตินี้

วันนี้เรามีสิ่งดีๆ ทุกลูกทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่า การที่เราดูแลพ่อแม่ เหมือนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนโต ไม่มีคำบ่นว่าเหนื่อยสักคำแม่ท่านจะเหนื่อยตัวแทบข า ด และเมื่อเราโตขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้ เราควรดูแลท่านให้มีความสุขทั้งกายและใจ

หล า ยๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกัน มามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

ซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดาเป็นอย่ างดีมาให้ทุกๆท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

2. ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

3. ทำให้พ้นทุ ก ข์พ้นภั ยได้

4. ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆเรื่อง

5. ทำให้แคล้วคลาดภั ยในย ามคับขัน

6. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

7. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

8. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

9. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

10. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

11. ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

12. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ที่ไหนหรอ ก

ขอบคุณ postsara