บันได 10 ขั้น ที่จะช่วยให้คุณเดินออ กมากจากความจน แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณก็เปลี่ยน

หากวันนี้คุณนั้นอย ากที่จะร ว ย คุณนั้นต้องมีความคิดแบบคนร ว ย และรู้จักกับวิธีที่จะเดินไปหาความร ว ย วันนี้เราจะพาคุณนั้นทิ้งความจนไว้ให้เป็นเพียงอดีต

และก้าวไปสู่ความร ว ย กับ บันได 10 ขั้น ที่จะช่วยให้คุณเดินออ กมากจากความจน แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณก็เปลี่ยน ไปดูกันว่าบั้นไดนั้นจำนำคุณไปสู่ความร ว ยได้อย่ างไร

เงินตรา หมายถึง วัตถุหรือเอ กสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการและใช้ชำระห นี้ในประเทศหรือในบริษัทสังคมเศรษฐกิจหนึ่งๆต ามตัวบทกฎหมาย หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า เป็นสื่อ กลางการแลกเปลี่ยน

เป็นหน่วยวัดมูลค่า เป็นเครื่องเก็บรั ก ษ ามูลค่า และ บางครั้งในอดีต เป็น มาตรฐานการชำระห นี้ภายหน้า วัตถุหรือเอ กสารที่ตรวจสอบได้และปลอ ดภั ยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินถือ กำเนิดขึ้นเป็นเงินที่เป็นสิ่งของ ( commodity money ) แต่ระบบเงินร่วมสมัยแทบทั้งหมดเป็นแบบเงินกระดาษ ( fiat money ) เงินกระดาษนั้นปราศจากมูลค่าใช้สอยแท้จริงเฉก

เช่นสินค้าทางกายภาพ และค่าของเงินกระดาษมาจากการประกาศของรัฐบาลให้เป็นเงินตราที่ชำระห นี้ได้ต ามกฎหมาย นั่นคือ เงินนั้นจะต้องได้รับการยอมรับให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนภายในอาณาเขตของประเทศ กับ ห นี้สินทั้งหมด ทั้งห นี้สาธารณะและเอ กชน

ขั้นที่ 1 สร้างรายได้เพิ่ม และควบคุมรายจ่าย

คนร ว ยหล า ยคน ไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน ‘สินท รั พ ย์’ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่าราย

ได้หล า ยคนเลือ กใช้ของเก่าไม่ซื้ อของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังท รั พ ย์มากพอที่จะซื้ อได้ก็ต าม จำไว้เลยว่า ถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มต าม นั่นคือคุณถังแตก

ขั้นที่ 2 เลิกอยู่อย่ างสบาย แล้วออ กไปต ามหาความลำบากบ้าง

คนอย ากร ว ย มักชอบทำงานสบาย ๆ แต่คนร ว ยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานต่างหากคือความสุข การทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยทำ แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ จะช่วยให้เราสร้างความร่ำร ว ย

และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าลองก้าวออ กจากโซนปลอ ดภั ย แล้วมองหาทุกความเป็นไปได้ อาจจะต้องพบเจอกับความย ากลำบาก แต่ถ้าคุณอย ากร ว ย ก็ต้องกล้าที่จะเหนื่อย กล้าที่จะล้มเหลว เพราะความล้มเหลวและความผิ ดพลาดนั้น มันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ขั้นที่ 3 เลือ กเป็นมิตรให้ถูกคน

คนร ว ยมักคบกับคนร ว ย นั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ เขาสามารถเรียนรู้ – แลกเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ ได้ แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาเช่นกัน แต่คนอย ากร ว ย ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กันเพราะฉะนั้น

ถ้าคุณอย ากเพิ่มรายได้ให้ตัวเอง ลองไปคลุกคลีกับคนที่มีรายได้มากกว่า จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิด ให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า ‘ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย ก็ต้องคิดแบบคนร ว ย’

ขั้นที่ 4 อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หล า ยคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่คนร ว ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ‘ตำแหน่งงาน’

พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากร ว ยทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่ คนร ว ยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคน มาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้มากขึ้น

ขั้นที่ 5 สะสมเงินทอง ดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากร ว ยหล า ยคน สะสมบ้านหรือรถ แต่คนร ว ยนั้นต่างออ กไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำร ว ยให้มากขึ้น สิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้ อของมากเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะห า ยไปกับสิ่งของมากเท่านั้นลองหยุดซื้ อของและให้ความสำคัญกับการประหยัด, การเก็บออม

และการลงทุนจะดีกว่า ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช้อป ก็เริ่มต้นการช้อปในสินท รั พ ย์ต่าง ๆ ให้ความสนใจด้านการลงทุน และเริ่มสะสมหุ้นแทนการช้อปรองเท้าหรือเสื้อผ้า รับรองว่าเห็นผลแน่นอน

ขั้นที่ 6 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ อย่ าทำงานไปวัน ๆ

คนอย ากร ว ยหล า ยคน เปลี่ยนงานเพราะต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนร ว ยรู้ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงแรกของการทำงาน จะเป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากล า ยเป็นคนร ว ยเช่น

การเป็นพนักงานข า ย เพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า หรือเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อที่จะเข้าใจการเงินและบัญชี ถ้าจะเป็นคนร ว ย ก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะ ที่จะทำให้คุณร ว ย เราบอ กได้เลยว่า “คนร ว ยจริง” กับคน ‘มีเงินเยอะ’ นั้นแตกต่างกัน มาก

ขั้นที่ 7 อารมณ์ คือ ศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

คนร ว ยและคนอย ากร ว ย มีข้ อแตกต่างที่ชัดเจนคือ คนอย ากร ว ยใช้เงินเพราะอารมณ์ แต่คนร ว ยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผล การลงทุนคือ การควบคุมอารมณ์ของตนเองเพราะอารมณ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจผิ ด ซื้ อแพง-ข า ยถูก

แทนที่จะซื้ อถูก – ข า ยแพง และบ่อยครั้งที่อารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลว ดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะ แล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 8 เน้นการหารายได้ มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุนนั้นสำคัญกว่า แต่การหารายได้ จะทำให้เกิดทั้งการออมและการลงทุน หล า ยคนคิดว่า แค่เก็บออมกับลงทุนก็เพียงพอแล้ว แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเราต้องหารายได้ให้มากขึ้น

คนร ว ยจะเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม ถ้าอย ากร ว ยจริง ๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุนเท่านั้น

ขั้นที่ 9 กระจายงาน สร้างหนทางร ว ย

การทำงานหนักคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน และถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด คุณก็ต้องทำงาน ปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้น แทบจะไม่ทำให้คุณร ว ย คุณไม่สามารถร ว ยได้เพียงลำพังคุณต้องอาศัยการกระจายงาน

ตั้งแต่การจ้างคนภายนอ กมาทำงาน ไปจนถึงการลงทุน ยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องชีวิตของคุณเองบันไดเหล่านี้บางขั้นสูงมาก แต่บางขั้นก็เหมือนแค่ทางต่างระดับเล็ก ๆ เท่านั้น

ขั้นที่ 10 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แล้วลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากร ว ยเองก็มีเป้าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนร ว ยและคนอย ากร ว ยแตกต่างกัน คนอย ากร ว ยสร้างเป้าหมายที่ปลอ ดภั ยและทำได้ง่าย แต่คนร ว ยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้จะเป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลย

แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธี และลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ลองถามตัวเองว่า เป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่าลองถามตัวเองว่า คุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้มากกว่านี้อีก แต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ และที่สำคัญ อย่ าลืมลงมือทำ เพราะถ้าไม่ลงมือทำสักที มันจะเป็นแค่ ‘เพ้อฝัน’

สิ่งสำคัญคือ ‘ถ้าคุณอย ากเป็นคนร ว ย จงคิดแบบคนร ว ย และทำเหมือนที่คนร ว ยทำ’ ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตัวเองดูนะคะ

ที่มา forlifeth, th.wikipedia.org