นิสัยของผู้หญิงที่เกิดในแต่ละวันที่

นอ กจากล า ยมือที่สามารถบอ กนิสัยของเราได้แล้ว ยังมีวันที่ ที่สามารถบอ กนิสัยของเราได้เช่นกัน วันนี้เราจะพาทุกคน มาทำนายท า ยนิสัยจากวันที่เกิดทั้ง 31 วันกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย

เกิดวันที่ 3 1

เธอเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ไม่ชอบหยุดอยู่กับที่ ไม่ชอบอะไรที่ล้าสมัย เธอเ ป็นคนที่ขยันและมีความอ ดทนสูง และใจเย็นเอามากๆด้วยสิ

เกิดวันที่ 30

เธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานที่เป็นศิลปะ เธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น และคว ามพย าย ามสูงที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จให้ได้

เกิดวันที่ 29

เธอมีบุคลิกของการเ ป็นผู้นำ ชอบเรื่องที่ท้าท า ยและต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆให้สำเร็จลุล่วง เธอชอบที่จะปกป้องคุ้ครองผู้อื่นที่อ่อน แอกว่าอยู่เสมอ

เกิดวันที่ 28

เธอเป็นคนที่จิต ใจดีมีเมตต า ใจอ่อน ขี้สงสาร รักความเป็นธรรม เธอเป็นคนที่มีคำพูดคำจา ที่ไพเราะอ่อนหวานและชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอๆ

เกิดวันที่ 27

เธอเป็นค นที่รักธรรมชาติ ต้นไม้ และความสวยงาม รักเรื่องราวโรแมนติค รักความอ่อนหวานและการท่องเที่ยวมากๆ เลยล่ะ

เกิดวันที่ 26

เธอเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่น และขี้สงสารโดยเฉพาะกับคนแก่และเด็ก เธอชอบที่จะให้คำปรึกษากับคนที่กำลังมีปัญ หา เรียกได้ว่าเป็นศิราณีประจำกลุ่มเลยล่ะ

เกิดวันที่ 25

เธอเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน รักคว ามสนุกสนาน มาก ใครๆต่างก็ชอบที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันกับเธอเธอชอบที่จะทำให้ค นอื่น มีเ สี ยงหัวเราะ รอยยิ้ม และมีอารมณ์ขัน เธอเป็นคนที่มีจิตใจดีเอามาก ๆเลย

เกิดวันที่ 24

เธอเป็นศิลปิน รักสิ่งสวยงามและโรแมนติคทั้งหล า ย ชอบความงดงามของธรรมชาติแ ละงานศิลปะ ชื่นชอบกับความรักแรกพบที่แสนจะตื่นเต้น เธอเป็นคนที่ อ่อนหวาน มากเลยทีเดียวล่ะ

เกิดวัน ที่ 23

เธอเป็นคนที่รักการผจญภั ย ชอบแก้ไขปัญหาที่ยุ่งย ากต่างๆให้สำเร็จลุล่ วง เธอไม่ชอบกรอบระเบียบต่า งๆที่ดูอึดอัด ชอบอิสระ ที่จะแสดงออ กได้อย่ างเต็มที่และรักความสนุกสนานเป็นชีวิตจิตใจ

เกิดวันที่ 22

เธอเป็นคนที่จริงจังมากเกินไปจนดูเหมือนว่าอ อ กตึง เ ค รี ย ด และ ซี เ รี ย ส กับชีวิตมากไปสักหน่อย เธอไม่ชื่น ชอบกับความสนุกสนานหรือเรื่อง ไ ร้ ส า ร ะ ทั้งหล า ยทั้งปวง ถ้ าจะให้ดีลดดีกรีลงสักนิด ทุกอย่ างจะเวิร์ค และเธอเองก็จะมีความสุขนะจ๊ะ

เกิดวันที่ 21

เธอเป็นคนที่รักธรรมชาติ รักการเดินทาง รักเพื่อน มนุษย์ หัวใจ ของเธอมีสีสวยเหมือน กับดอ กกุหลาบสีขาว เธอเป็นคนที่อ่อนโยนและใจดี เอามากๆเลย

เกิดวันที่ 20

เธอเป็นคนที่เข้ มแข็ง ชอบความเป็นผู้นำ รักความก้าวหน้า ชอบสิ่งที่ท้าท า ย เธอนิยมคนที่กล้ าหาญ ไม่ชื่นชมคนอ่อนแอ เธอมักที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีอยู่เสม อล่ะ

เกิดวันที่ 19

เธอเป็นคนที่รักคว ามก้าวหน้า ไม่ชอบหยุดอยู่กับที่ ไม่ชอบอะไรที่ล้าสมัย เธอเป็นคนที่ขยันและมี ความอ ดทนสูง และใจเย็นเอามากๆด้วยสิ

เกิดวันที่ 18

เธอเป็นคนที่มีควา มคิดสร้างสรรค์ รักงานที่เป็นศิลปะ เธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น และความพย า ย ามสูงที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จให้ได้

เกิดวันที่ 17

เธอมีบุคลิกของการเป็นผู้นำ ชอบเรื่องที่ท้า ท า ยและต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆให้สำเร็จลุล่วง เธอชอบที่จะปกป้อง คุ้มครองผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอ

เกิดวันที่ 16

เธอรักความสงบและเ ก ลี ย ดความวุ่นวายทั้งหล า ยทั้งปวง เธอชอบที่จะอยู่เงีย บๆ ในโลกส่วนตัวและทำในสิ่งที่เธอรัก เธอเป็นคนที่มีจิตใจดี และชอบ ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ

เกิดวันที่ 1 5

เธอเป็นคนขยัน รักการทำงานเป็นชีวิตจิตใจจะเรียกว่าบ้างานก็คงได้ เพราะเธอมีความคิดที่ว่าจะทำอะไรต้องทำให้ดีและทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ อ นาคตวันข้างหน้าของเธอจะต้องเจริญรุ่งเรืองอย่ างแน่นอน

เกิดวันที่ 14

เธอเป็นคนที่อย ากรู้อย าก เห็น รักความท้าท า ยตื่นเต้น รักชีวิตที่มีรสชาติ เธอชอบในเรื่องราวที่ลึกลับซั บซ้อนซ่อนเงื่อนทั้งหล า ย เพราะเธอรู้สึกว่ามันท้าท า ยอย่ างที่สุด

เกิดวันที่ 13

เธอเป็นคนที่มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด รักความก้าว หน้า มีจินตนาการอันล้ำลึกมากๆเลยล่ะ เธอรักอิสระและชอบงานที่สร้างสรรค์ ชอบสิ่งแปลกใหม่ ไม่ซ้ำซากจำเจ

เกิดวันที่ 12

เธอเป็ นคนที่จริงจังและค่อนข้างเข้มงวดกับชีวิตจนเกินไป เรียกได้ว่าตึงไม่มี หย่อนเลยล่ะ ทำให้เธอออ กจะ เ ค รี ย ด ในเรื่องราวต่างๆมากไปสักหน่อย พย าย ามลดความ เ ค รี ย ด ลงสักนิด แล้วชีวิตเธอจะมีความสุขมากขึ้นอี กเยอะเลย

เกิดวันที่ 11

เธอเป็นคนใจดี รักเพื่อนรักฝูง เป็นที่ชื่อนชอบสำหรับคนทั่วไป เธอมั กจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอ ดเวลา ทำให้เป็นที่รักใคร่สำหรับคนพวกนั้น เรี ยกได้ว่าเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมายเหลือเฟือทีเดียว

เกิดวันที่ 10

เธอเป็นคน ที่รักครอบครัว ชอบความอบอุ่น รักความสนุกสนาน และมีความผูกพันกั บพ่อแม่ญาติพี่น้องมากๆ เธอเป็นคนที่อ่อนโยนและจิตใจดีงามมากที่สุดเ ลยล่ะ

เกิดวันที่ 9

เธอเป็นคนที่มีความอ่อนไหว อ่อนโยน ช่างฝัน รักสวย รักงาม รักการขีดเขียน รักธรรมชาติ เธอชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสม อ และที่สำคัญ เธอเป็นคนที่รักใครรักจริงอีกด้วยนะ

เกิดวันที่ 8

เธอเป็นคนที่ขยันขันแข็ง มีความรับผิ ดชอบต่อเรื่องราวต่างๆได้สูงมาก ถ้าเธอได้รับมอบหมายให้ทะอะไร เธอจะ มุ่งมั่น ทำจนประสบความสำเร็จ และเธอมักจะใฝ่หาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวอยู่เสมอ เลยล่ะ

เกิดวันที่ 7

เธอเป็น คนที่เข้มแข็งกล้าที่จะเผชิญกับความจริงทั้งปวงแบบสู้ไม่มีถอยเลยล่ะ แม้จะหลั งชนฝาก็ต าม เธอรักในความยุติธรรมทั้งปวง และทนเอาไม่ได้มากๆที่จะให้ใ ครรังแกอย่ างไม่มีเหตุผล

เกิดวันที่ 6

เธอเป็นคนขี้เหงา อ่อนไหว และมีอาร มณ์ที่แปรปรวนง่ายๆ เธอมักจะชอบเรื่องราว ที่โรแมนติคในทุกๆเรื่อง รักสว ยรักงาม และรักตวามปราณีตงดงามของทุกๆเรื่อง

เกิดวันที่ 5

เธอเป็นคนที่ใจร้อน ตรงไปตรงมา คิดอะไรก็พูดไปอย่ างนั้น ออ กจะเป็นคนขวาน ผ่าซากอยู่สักหน่อยนั่นแหละ ถ้าลดดีกรีความใจร้อนลงอีกห น่อย จะดีมากๆเลยจ้ะ

เกิดวันที่ 4

เธอเป็นคนที่ชอบใขว่คว้า หาความรู้ดีดีอยู่เสมอ เป็นคนที่กระตือรือร้นกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆอยู่ตลอ ดเวลา เธอรักอิสระยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ไม่ชอบกฏเกณฑ์ต่างๆที่จะมาบีบบั งคับ

เกิดวันที่ 3

เธอเป็นคนที่ขี้อาย ชอบที่จะอยู่คนเดียว และมีโลก ส่วนตัวแบบที่ไมีมีใครเข้าไปยุ่มย่ ามได้ เธอมักที่จะชอบพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอ เนื่องจากไม่ค่อยจะกล้าลุยอะไรมากนัก เธ อไม่ชอบเรื่องท้าท า ยทั้งหล า ย ชอบที่จะเป็นผู้ต ามมากกว่าเป็นผู้นำ

เกิดวันที่ 2

เธอเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสู งมากๆเรียกได้ว่าจะทำอะไรแล้วไม่มีทางหวั่นไหว กับอุปสรรคต่างๆที่รุมประดั งเข้ามาเลยล่ะ เธอเป็นคนที่จริง จังกับชีวิตเอามาก และเ ก ลี ย ดคนที่อ่อนแอทุกคน

เกิดวันที่ 1

เธอเป็นคนที่เฉลียวฉลาดช่างคิ ด ช่างสงสัยและต้องการหาคำตอบในเรื่องนั้นให้กระจ่างให้ลงได้ เธอเป็ นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมากๆ และมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ตั วเองตั้งใจเอาไว้อยู่เสมอล่ะ

ที่มา  stand-smiling