ธ.ก.ส.ออ กมาตรการเยียวย า ระรอ กใหม่

สำหรับการช่วยเหลือเยียวย าลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออ กมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ระลอ กใหม่ เพื่อบร รเทาความเดือ ดร้อนทั้งพักชำระห นี้และดอ กเบี้ย ลดภาระห นี้ ขย ายเวลาและลดภาระชำระห นี้ โดยรายละเอียดดังนี้

1.พักชำระห นี้เงินต้นและดอ กเบี้ย

พื้นที่ทั่วประเทศ: พักห นี้ทั้งระบบ ระยะเวลา 1 ปี สัญญาณเงินกู้ก่อน 1 เม.ย. 2563 พักห นี้เงินต้นและดอ กเบี้ยงวด เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

สำหรับพื้นที่ 28 จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องแจ้งขอเข้ามาตรการพักห นี้กับทางธนาคาร ซึ่งมีมาตรการพักห นี้ เช่น

-พักห นี้ CV เกษตรกรและ SMEs ได้พักห นี้ 1 ปี และ 6 เดือน ต ามลำดับ
-พักห นี้ผู้ประกอบการ SME (นอ ก LPH)/ สถาบัน ได้พักห นี้ 6 เดือน สัญญาเงินกู้ก่อน 1 ม.ค. 2564 พักงวด ธ.ค.- พ.ค. 2564

-พักห นี้สินเชื่อฉุกเฉิน CV ได้พักห นี้ 6 เดือน งวด ธ.ค. 2563- พ.ค. 2564
-พักห นี้สินเชื่อแก้ไขห นี้นอ กระบบ ได้พักห นี้ 1 ปี สัญญาเงินกู้ก่อน 1 ม.ค. 2564 พักงวดม.ค.-ธ.ค. 2564

2.ลดภาระห นี้ มีรายละเอียดดังนี้

ชำระดีมีคืน

-เกษตรกร และบุคคล รับคืนดอ กเบี้ยร้อ ยละ 20 ของดอ กเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท
-กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รับคืนดอ กเบี้ยร้อ ยละ 10 ของดอ กเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ยกเว้นสหกรณ์นอ กภาคการเกษตรและองค์กร

โครงการลดภาระห นี้ ดอ กเบี้ยที่คืนนำมาตัดชำระเงินต้น และหากมีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร

-เกษตรกร และบุคคล รับคืนดอ กเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อ ยละ 20 ของดอ กเบี้ยที่ชำระจริง
-กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รับคืนดอ กเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อ ยละ 10 ของดอ กเบี้ยที่ชำระจริง ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน

3. ขย ายเวลาและลดภาระชำระห นี้

-บริหารจัดการห นี้เกษตรกร : Loan Management (LM)
-มาตรการขย ายเวลาการชำระห นี้: Pre-emptive
-มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร : Strengthen

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการ ขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวย า ในครั้งนี้ของธ.ก.ส. หรือต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ LINE @BAACFamily Call Center 02-5550555 www.baac.or.th และ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทั้ง 1,265 สาขาทั่วประเทศ