ต้นไม้ 8 ชนิด ที่ควรหามาปลูกในบ้าน ช่วยฟอ กอากาศ ทำให้บ้านสดชื่นตลอ ดเวลา

วันนี้คุณอย ากที่จะให้บ้านของคุณมีสภาพอากาศที่สดชื่นอยู่ตลอ ดเวลาหรือเปล่า ถ้าคุณอย ากที่จะมีอากาศแบบนี้ วันนี้เราก็มี ต้นไม้ 8 ชนิด ที่ควรหามาปลูกในบ้าน ช่วยฟอ กอากาศ ทำให้บ้านสดชื่นตลอ ดเวลา ไปดูกันว่าต้นไม้ที่จะช่วยคุณฟอ กอากาศมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้รักต้นไม้และชอบความชุ่มชื่นส บ า ย ต าของสีเขียวจากต้นไม้ ด อ กไม้ การใช้ต้นไม้มาประดับตกแต่งบ้านก็เป็นทางเลือ กหนึ่งที่ช่วยให้บ้านของเราร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

วันนี้เรามีรายชื่อต้นไม้ที่สามารถนำมาตกแต่งภายในบ้านได้ และยังช่วยฟอ กอากาศ ดักกรองฝุ่นได้อีกด้วย ต ามมาชมรายชื่อ 8 ต้นไม้ที่นอ กจากจะให้ความสวยงามแล้ว ยังช่วยสร้างอากาศบริ สุ ท ธิ์ให้กับบ้านของเรากัน

1 ว่ า น ห าง จ ร ะ เ ข้

ไม้อวบน้ำอ ย่ า งว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้ จัดเป็นพืช ส มุ น ไ พ รที่ได้รับความนิยม เพราะมีประโยชน์สรรพคุณมากมายสามารถดูดซับส า ร พิ ษในอากาศ อ ย่ า ง ฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นส าร

ที่ทำให้เกิดการร ะ ค า ยเคืองด ว งต าและผิ ว ห นั ง ในส่วนของการดูแล เพียงตั้งเอาไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง และหมั่นรดน้ำ แต่ควรระวังไม่ให้น้ำมากจนเกินไปเพราะหากมีการระบายน้ำที่ไม่ดีอาจทำให้เ น่ าและ ต า ยได้

2 วาสนา

เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเรือนอาคารมากที่สุดชนิดหนึ่ง วาสนาเป็นไม้มงคลด้วยชื่อที่เป็นสิริมงคล ช่วยฟอ กอากาศ ทำให้อากาศบริเวณรอบสดชื่น มีความสามารถในการดูดส า ร พิ ษอย่ าง ฟอร์มาลดิไฮด์ และไตรคลอโรเอทธีลีนได้ด้วย

3 กล้วยไม้

ไม้ประดับสวยงามที่ช่วยทำให้บรรย ากาศสดชื่น มากขึ้น นอ กจากจะให้ความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ในการฟอ กอากาศได้ด้วย เพราะกล้วยไม้มีคุณสมบัติในการคายอ อ กซิ

เจนพร้อมกับดูดซับคาร์บอนไดออ กไซด์ในช่วงเวลากลางคืน และยังสามารถดูดไอระเหยจากส ารกลุ่มแอลกอฮอร์ อะซีโทน ฟอร์มาลดีไฮด์ รวมทั้งค ล อโ ร ฟ อ ร์ม ได้อีกด้วย

4 ลิ้ น มั ง กร

เป็นไม้ประ ดั บที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับอากาศ ฟอ กอากาศได้ดีมาก โดยมีการวิจัยว่า ต้นลิ้นมังกรจะคายก๊ าซออ กซิเจนในช่วงกลางคืน และปล่อยคาร์บอนไดออ กไซด์ออ กในตอนวัน

ซึ่งตรงกันข้ามกับต้นไม้ชนิดอื่นๆ ทำให้ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่สามารถนำมาวางในห้องนอนได้ เสมือนมีเครื่องฟ อ ก อ า ก า ศในห้องได้เลย แถมยังเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายที่สุดเพราะสามารถอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งกลางแจ้งและในอาคาร

5 พลูด่าง

ไม้ เ ลื้ อ ย ที่สามารถเติบโตได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย สามารถปลูกในบ้านได้อย่ างสบาย ต้องการน้ำปานกลาง ดูแลง่าย ซึ่งหล า ยคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า พลูด่างสามารถดูดส า ร พิ ษในอากาศได้เป็นอ ย่ า ง ดี

6 ปาล์มไผ่

ไม้ประดับที่มีลำต้นสูง ใบเรียวแหลม นิยมนำมาประดับตกแต่งในบ้านและอาคารต่างๆ เป็นพืชที่ เ ลี้ ย งดูแลง่าย ทนต่อแ ม ล ง และมีการคายความ ชื้ น ออ กมา

ช่วยสร้างความ ส ด ชื่ นให้กับบ้านได้ แถมยังเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถดูดส า ร พิ ษที่ปนเปื้อนในอากาศจำพวก ส า ร พิ ษเบนซีน ไดรคลอไรเอททาริน ฟอร์ ม า ดิไ ฮ ได้ด้วย

7 เฟิร์น

ไม้ประดับที่มีคุณสมบัติในการฟอ กอากาศและยัง ช่ ว ยรั ก ษ าสมดุลค ว า ม ชื้ น ของอากาศได้ เรียกว่า เป็นต้นไม้ที่ช่วยลด ม ล พิ ษ ในอากาศ

สามารถดูดส า ร พิ ษพวก ฟอร์มาลดีไฮด์ ไซลีน และโ ท ลู อี น ส่วนการดูแลนั้น เฟิร์นไม่ต้องการแดดมาก แต่ชอบน้ำ ควรรดน้ำวันละครั้งไม่ควรปล่อยให้แห้ง หรือ ข า ดน้ำม า กเกินไป

8 เบญจมาส

เป็นไม้ล้ ม ลุ ก ที่มี ด อ กสวยงามหลากหล า ยสี ซึ่งมีการทดลองมาแล้วว่า

ต้นเบญจมาศสามารถดูดส ารมลพิ ษ ส า ร พิ ษในอากาศอย่ างฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของกลุ่มน้ำย า เ ค ลื อ บ

น้ำย าทาเล็บ และส ารเบนซีนจากสีย้อมผ้า รวมทั้งแอมโมเนียด้วย การดูแลนั้น เบญจมาสต้องการแดดเพียงรำไรและการรดน้ำแค่วันละครั้งก็เพียงพอ

ลิสต์ 8 รายชื่อต้นไม้ที่นอ กจากจะช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่แล้ว ยังช่วยปรับอากาศ ฟอ กอากาศ ดู ด ซั บ ส า ร พิ ษต่างๆได้อีกด้วย รา ค าก็ไม่แพง หาซื้ อง่าย ลองหาซื้ อมาประดับตกแต่งบ้านกันเถอะ

ที่มา krustory