ตร วจสอ บ เงิ นประกันไฟฟ้า ทำไมบ างคนยังไม่ได้รับเงินคื น

ตร วจสอ บ เงิ นประกันไฟฟ้า ทำไมบ างคนยังไม่ได้รับเงินคื น

จากกรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้เปิดให้ประชาชนทุกคนลงทะเบียนรับสิ ท ธิ์การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ต ามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

กรณีบ้านอ ยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นวันแรก และจะเริ่มทยอ ยจ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 31 มี.ค.63 เป็นต้นไปนั้น

ล่าสุด นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA เผยว่า ในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน ซึ่งมีอ ยู่ประมาณ 9 แสนรายนั้น MEA ได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่าอาจมีสาเหตุมาจากการผิดเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. ลงทะเบียนผิดองค์กร

เนื่องจาก MEA ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ นอ กเหนือจาก 3 จังหวัดดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่เว็บไซต์ PEA เท่านั้น

2. เป็นผู้ไม่มีสิ ท ธิ์ในเงินประกัน

เนื่องจากหลักการคืนเงินประกันของ MEA จะพิจารณาว่า ผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันนั้น เป็นบุคคลที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้หรือไม่ ดังนั้นหากชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง ผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับเงิน

ยกเว้นในกรณีที่ข้อ มูลไม่ตรงเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเป็นทาย าทของผู้วางเงินประกัน จะต้องรอข้อความ SMS จาก MEA แจ้งให้ยื่นเอ กสารยืนยันเพิ่มเติม เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบ

3. รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ชื่อไม่ตรงกับผู้วางเงินประกัน

เพื่อป้องกันการลักลอบรับสิ ท ธิ์เงินประกันของบุคคลอื่น MEA จึงกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนที่เลือ กรับเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร จะต้องใช้บัญชีที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้วางหลักประกันเท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนที่เลือ กบัญชีที่ชื่อไม่ตรง จะต้องรอข้อความแจ้งผลลงทะเบียนไม่สำเร็จ จึงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้

4. รับเงินผ่านบัญชีพร้อ มเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์

ระบบการลงทะเบียนของ MEA กำหนดให้ผู้ที่เลือ กช่องทางการ รับเงินผ่านบัญชีพร้อ มเพย์ ต้องเป็นประเภทผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนที่เลือ กรับเงินผ่านบัญชีพร้อ มเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ จะต้องรอข้อความแจ้งผลลงทะเบียนไม่สำเร็จ จึงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้

5. ระบบคืนเงินประกันผ่าน 7-ELEVEN แล้ว แต่ผู้ขอคืนเงินประกันยังไม่ไปรับเงิน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่รับเงินคืนผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-ELEVEN นั้น เมื่อ MEA ตรวจสอบสำเร็จแล้ว จะแจ้งข้อความ SMS ที่ระบุ จำนวนเงิน และรหัส PIN CODE ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ขอคืนประกันได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนใช้ยื่นรับเงินพร้อ มกับแสดงบัตรประชาชน

แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิ ท ธิ์รับเงินผ่าน 7-ELEVEN แล้วจำนวนมากที่ยังไม่ได้ไปรับเงิน ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนไม่ไปรับในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน (นับจากวันที่ MEA แจ้งผ่าน SMS) MEA จะดำเนินการยกเลิ กการลง ทะเบียนในครั้งนั้น อย่างไรก็ต าม ผู้ขอคืนเงินประกันที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนจะสามารถลงทะเบียนครั้งใหม่ได้ต ามปกติ.