จงจำไว้ 5 ประเภท คนที่ไม่น่าคบ หากมีใกล้ตัวควรรีบถอยให้ห่าง

สมัยนี้ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถไว้ใจคนได้ แล้วเล่าเรื่องสำคัญหรือความลับให้คนอื่นฟัง เพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะรับฟังแล้วเอาไปเล่าต่อ หรือเอาไปนินทาหรือไม่ คนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจ ต่อหน้าเขาอาจจะรับฟัง แต่พอลับหลังเราไป

เขาอาจจะนินทาเราก็ได้ เพราะฉะนั้นอย่ าไว้ใจใครง่ายจนเกินไป เพราะบางทีคนเหล่านั้นอาจจะวกกลับมาทำร้ า ยเรา ก็เป็นได้ การที่เขารับฟังเรา ไม่ได้หมายความว่าเขาเห็นด้วย

เขาแค่อาจจะรับฟัง แต่มีความรู้สึกไม่พอใจอยู่ในใจ พอคุณลับสายต าเขา เขาก็เอาคุณไปนินทาว่าร้ า ย หรือเอาความลับที่คุณเล่าให้เขาฟัง ไปบอ กคนอื่นต่อ เพราะฉะนั้นจะไว้ใจใครต้องคิดให้ดีๆ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องมานั่งเสี ยใจทีหลังก็เป็นได้ เพราะสังคมสมัยนี้คนเรามักสวมใส่หน้ากากเข้าหากัน

คนที่ชอ บป่าวประกาศ ข้ อเสี ย ของคนอื่น เรื่องตัวเองไม่ดีกลับเงียบไว้ คนแบบนี้ห่างไว้ดีที่สุด คนที่ชอบ นินทา คนอื่น ให้เราฟังเราในวงสนทน า เมื่อไปอยู่ในวงสนทนาอื่น เขาก็จะเอาเราไปพูดถึงเหมือนกัน

เขานั่นแหละ จะคอยประกาศเรื่องของเราให้คนอื่น รู้ดูย ากที่สุด ก็คือ ใจของคนเรานี่แหละย ามดีมีประโยชน์ใคร ๆ ก็มักเข้าหาเพื่อน ฝูง มากหน้าย ามหมดประโยชน์

ย ามล้มย ามที่เกื้อหนุนใคร ไม่ได้อีกเราจะเห็น น้ำใจของคน ไม่ใช่จากคำพูดแสน ล้านคำที่กล่าวออ กมา แต่ดูจากการกระทำ และความจริงใจ ที่มอบให้กัน ในเวลาที่มี ปัญหาปากคนเป็นสิ่งเดียว ที่ห้ามไม่ได้พอ ๆ กับความคิดดังนั้น

เมื่อต้องตกอยู่ท่ามกลา ง คนพูดไม่ดี นินทาว่าร้ า ย พูดจายุยงให้คน แตกแยก ยิ่งฟังก็หาความจรรโ ล งหูไม่ได้ ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ ก็ควรเลิกฟังเดินออ กมาจากจุดนั้น ถอยออ กมาจาก วงสนทนานั้น จำไว้นะคน 5 ประเภท ที่ไม่น่าคบ ถอยห่างได้เป็นดี

1. ไม่มี ความเสมอภาค

คุณอาจสงสัยว่า หมายถึงบุคคลประเภทนี้ใดกันบุคคลประเภทนี้ ก็หมายถึง บุคคลที่ชอบทำอะไรที่ไม่เป็นธรรม ตัวอย่ างก็เช่น เวลาใดที่บุคคลเหล่านี้ มีเรื่องทุ ก ข์ใจ ก็ไปหาคุณได้ตลอ ดเวลาระบายให้คุณฟัง แต่พอคุณมีเรื่อง ต้องการคนปรับทุ ก ข์บ้างเขากลับไม่รับฟังคุณเป็นต้น เปรียบเหมือน การเรียกร้องน้ำใจ ของคุณอยู่ฝ่ายเดียว

2. ทำตัวเป็น นกสองหัว

ต่อหน้าเขาจะพูดดี กับคุณอย่ างดีแต่อย่ าได้เผลอเชียว คน ๆ เดียวกันนี่เองลับหลังคุณ เขาได้เอาคุณไป พูดไปนินทา ไปพูดกระแนะกระแหน ไปกุเรื่องเป็นสิบเป็นร้อย เรื่องจนกล า ยเป็ น อีกเรื่องที่คุณอาจ ไม่คิดมาก่อนก็ได้

3. เป็นนัก สร้างเรื่อง

บุคคลประเภทนี้ มักชอบพูดเรื่อง เท็จ เป็นกิจจะลักษณะ ไม่สนใจว่า สิ่งที่ตนเองได้ให้ข้ อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อผู้อื่นไปแล้ว ฝ่ายตรงข้าม จะถูกคนในสังคมมองเช่นไร จนบางครั้ง คุณก็น่าจะรู้สึ กได้ ด้วยตัวคุณเอง

4. สนใจแต่เฉพาะ เรื่องตัวเอง

คนประเภทนี้ มักจะโผล่มา เฉพาะเวลา ที่ต้องการ ให้คนช่วยเสร็จแล้ว ก็ห า ยเข้ากลีบเมฆคุณสมบั ติของคนเหล่านี้ ร้อยวันพันปี หากไม่มีเรื่องอะไร ที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาจะไม่โผล่ตัวมา หาคุณเลย

บุคคลเหล่านี้ ขัดกับตำราเพื่อนที่ ดี ที่ได้กล่าวไว้ว่าคนช่วยต้องพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน คนประเภทนี้ หากคุณสังเกตดี ๆ ว่าเวลาคุณต้องการ ความช่วยเหลือขึ้น มาบ้าง บางครั้ง เขาอาจจะไม่ปรากฏตัวเลย ก็เป็นได้นะ

5. กอบโกย ผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว

บุคคลประเภทนี้ มักจะแอบแฝงมาในรูปแบบเพื่อนหรือคนสนิทต่ า ง ๆเข้ามาหาคุณ ใครจะไปรู้ว่าแท้จริงแล้ว เหตุผล ที่เขาเข้าหาคุณนั้น เพียงเพื่อจะมาเอาผลประโยชน์ จากคุณเท่านั้น

ซึ่งอาจจะเป็นท รั พ ย์สิน ที่คุณมีอยู่อาจจะเป็นแรงกาย หรือท รั พ ย์สินทางสติปัญญาของคุณเพื่อ โอนเข้าทางประโยช น์ ของเขาไม่อยู่กันแบบ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

ที่มา  doungrasi  meeyim