คว า มห ม ายของ ตร ว จส อ บข้อมู ลที่นำส่ งเ พิ่ ม

เชื่อว่าประชาชนก็ยังคงรอคอยการช่วยเหลือ 5000 3 เดือน สำหรับมาตรการช่วยเหลือช่วงโควิด 19 ผ่านเว็บไซน์

เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีบางส่วนที่ได้รับการตัดสิทธิ์ไปบ้างแล้ว และบางส่วนยัง

อยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  เลยทำให้หลายท่านนั้นยังสงสัยว่า ตนเองจะได้สิทธิ์หรือไม่ไม่มีความคืบ

หน้า เปลี่ยนแปลงเสียทีล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ทำถาม-ตอบ อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน

2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

1 กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา โดยนับตั้งแต่วันที่ 28

มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามา

กน้อยไ ม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐาน

ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลง

ทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2 การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้

รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความ

เดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2

ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวน

สิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

3 การโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 วันทำการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และการโอนเงินช่วยเได้ดำเนินการ

ต่อเนื่องทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 – 17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทแล้ว

ที่มา thesigno