คลังต อ บ เยี ยวย า 5000 บาท อ ยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ตกลงจะได้เงินไหม

คลังต อ บ เยี ยวย า 5000 บาท อ ยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ตกลงจะได้เงินไหม

หลังจากที่รอ มานาน สำหรับ ใครที่อ ยู่ในสถานะ ‘อ ยู่ในระหว่างการตรวจสอบ’ ล่าสุด(20 เม.ย.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตอบคำถาม 12 ข้อ เกี่ ยวกับการรับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแ พ ร่ ร ะบ า ด ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากตั้งคำถามถึงระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีคำถาม-คำตอบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทะเบียนบางรายเข้าใจผิดว่าคลังแจกครบแล้ว 3 ล้านราย ที่เหลือจะไม่ได้แล้ว

ตอบ ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยี ยวย าต ามมาตรการ 5,000 บาท (3 เดือน) จำนวน 3 ล้านคนเป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องต้น ดังนั้น หากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแ พ ร่ระ บ า ด C O V I D-1 9 ที่เป็นกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง

หรืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ C O V I D-1 9 โดยตรงมีจำนวนมากกว่าที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้ รัฐบาลก็พร้อ มจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อนและให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด

2. ลงทะเบียน 27 ล้านคน แจกไปแค่ 3.2 ล้านคน ต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะรู้ผล

ตอบ ตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้พย าย ามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคั ดก รองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยี ยวย าถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ วที่สุ ด โดยตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

กระทรวงการคลังได้มีการจ่ายเงินเยี ย วย า 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน (ย กเว้นวันห ยุดรา ชก าร) โดย ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน และมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันที่ 20-21 เมษายน 2563 อีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

การตรวจสอบและคั ดกร องผู้ลงทะเบียนแต่ละคน จะใช้ระยะเวลามากน้อ ยไม่เท่ากันขึ้นอ ยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อ มูลต ามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน การประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุ

ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อ มูลกับฐานข้อ มูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องด้วย เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

3. ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ตอบ ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มีนา สถานะยังอ ยู่รอ การตรวจสอบ ไม่บอ กเลยว่าต้องทำอย่างไรต่อไป

ตอบ กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และปรากฏสถานะว่า “อ ยู่ระหว่างการตร วจสอบ” ซึ่งแปลว่าระ บ บอ ยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อ มูลของผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

4. รอตรวจสอบข้อ มูลเพิ่มเติม เมื่อไหร่จะตรวจสอบ รอนานมากแล้ว

ตอบ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้พย าย ามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยี ยวย าถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด

ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

5. กรณีการ “ทบทว นสิทธิ์” กับการ “อุธร ณ์สิ ทธิ์” มีความหมายและขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ตอบ กระทรวงการคลังได้เตรียมกลไกการทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ และสำหรับกลไกการดำเนินการทบทวนสิทธิ์จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อ ยืนยันตัวตนและความเดือ ดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อ มูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยี ยวย าต่อไป

6. สถานะที่รอตรวจสอบก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมในเมื่อแจกไปครบ 3 รอบครบ 3 ล้านคนแล้ว

ตอบ กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และปรากฏสถานะว่า “อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบ” ซึ่งแปลว่าระบบอ ยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อ มูลของผู้ลงทะเบียน ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับสิทธิ์

ทั้งนี้ กรณีไม่ได้รับสิทธิ์ จะมี SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ ว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” และหากตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์จะปรากฏสถานะว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจาก … (แสดงเหตุผล)”

ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยี ยวย าต ามมาตรการ 5,000 บาท (3 เดื อ น) จำนวน 3 ล้านคนเป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องต้น ดังนั้น หากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแ พ ร่ ระ บ า ด C O V I D-1 9 ที่เป็นกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง

หรืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ C O V I D-1 9 โดยตรงมีจำนวนมากกว่าที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้ รัฐบาลก็พร้อ มจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบร รเทาคว ามเดื อ ดร้อนและให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด

7. ทำไมเงินเยี ยวย า 5,000 บาท ของรัฐบาล ไม่ครอบคลุมถึงแรงงานอาชีพก่อสร้าง

ตอบ ลักษณะการประกอบอาชีพก่อสร้างส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่จากคำสั่งของทางราชการค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ดี หากประชาชนที่มีอาชีพก่อสร้างและได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคโควิต-19 แต่ได้รับแจ้งว่าไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเยี ยวย า 5000 (3 เดือน) กระทรวงการคลังได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์

โดยจะมีเจ้าหน้าที่การลงพื้นที่เพื่อ ยืนยันตัวตนและความเดือ ดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยี ยวย าให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563

8. นักศึกษาไทยที่ศึกษาอ ยู่ในมหาวิทย าลัยต่างประเทศระดับ ป.ตรี-โท และเรียนไปด้วย-ทำงาน Part Time ไปด้วย แต่ปัจจุบันต้องกลับเรียนทางออนไลน์ในประเทศไทย มีสิทธิที่จะได้รับเงินเยี ยวย า 5,000 บาท หรือไม่

ตอบ มาตรการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยี ยวย าให้กับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อ ยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อ การแ พ ร่ระ บ า ดของไ ว รั ส C O V I D-1 9 ในประเทศไทยเป็นหลัก

9. ในกรณีที่มีผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยี ยวย า 5,000 บาท และได้รับเงินไปแล้วบางราย ไม่อ ยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ์หรือ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ตอบ ในกรณีการกรอ กให้ข้อ มูลเท็จและตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการฯ ภาครัฐมีสิทธิสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยต ามมาตรการฯ โดยผู้ได้รับเงินเยี ยวย าที่ไม่มีสิทธิในมาตรการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย

ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าว ต ามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

นอ กจากนี้ ในกรณีการให้ข้อ มูลเท็จโดยเจตนา ถือเป็นความผิดต ามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถือเป็นความผิด

ต ามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ ยวกับคอ มพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในกรณีที่เป็นการให้ข้อ มูลเท็จโดยมิได้มีเจตนาและถูกดำเนินการทางกฎหมาย ในชั้นศาลจะมีกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยี ยวย าแล้วประสงค์คืนเงิน กระทรวงการคลังอ ยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการคืนเงืนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

10. ในการแจ้งข้อ มูลเพิ่มเติม หากที่อ ยู่อาศัย/สถานประกอบการเป็นการเช่าโดยไม่มีสัญญาเช่า จะสามารถใช้หลักฐานใด ทดแทนในการให้ข้อ มูลเพิ่มเติม (เช่น พิกัดต ามระบบ GPS เป็นต้น)

ตอบ ขณะนี้ระบบการนำส่งข้อ มูลเพิ่มเติม ไม่ได้มีการขอให้แนบเอ กสารหรือหลักฐานใด ๆ เข้าสู่ระบบ แต่ผู้ลงทะเบียนสามารถระบุชื่อสถานประกอบการ หรือระบุที่ตั้งของสถานประกอบการหรือที่อ ยู่อาศัย โดยการระบุเป็นข้อความ หรือ โดยการปักหมุดในแผนที่ได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านให้ข้อ มูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำมาเป็นข้อ มูลประกอบการพิจารณาสิทธิ์การได้รับเงินเยี ยวย า

11. ในกรณีที่ผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดรียมรับผลประโยชน์จากการลงทะเบียน จะสามารถแจ้งร้องเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ตอบ สามารถร้องเรียนได้ที่ Call Center สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) และ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1144 (ตลอ ด 24 ชั่วโมง)

12. กรณีที่มีรายชื่ออ ยู่ในครัวเรือนเกษตรกร แต่ประกอบอาชีพอื่น จะสามารแจ้งปรับปรุงข้อ มูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินเยี ยวย า 5,000 บาทได้หรือไม่

ตอบ หากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร แต่ปัจจุบันไม่ได้ประกอบการเกษตรกรแล้ว ท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้

ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยี ยวย าครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยี ยวย าจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์