ครม.อนุมัติจ่ายเงินครั้งเดียว ให้เกษตรกรแก้วิ ก ฤ ตโ ค วิ ด และภั ยแล้งรายละ 15000

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ 15000 บาท 9 ล้านครัว

เรือน จากผลกระทบ โ ค วิ ด 19  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติ

จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิก ฤต โ ค วิ ด-1 9 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ซึ่ง

เป็นการจ่ายครั้งเดียว โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน

หน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.นั้นโดยตัว

เกษตรกรเองยังสามารถ ตรวจสอบสถานะเกษตรกร หรือความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ได้ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th หรือ คลิกที่นี่

2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. กดคำว่า “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

ที่สำคัญ ต้องไม่ลืมว่า การจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อเยียวยาผลกระทบจาก โ ค วิ ด-1 9 นั้น จะเป็นการจ่ายเพียง

รอบเดียว 15,000 บาท ต่างจากการจ่ายเยี ยวย า 5 พันบาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป 3 เดือน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ