คนใช้รถเป็นประจำ ควรรู้ จุดเหลืองแดงบนย าง

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ คนหัน มาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งใช้ทุกวันก็ควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับรถบ้าง และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอเกี่ยวกับ คนใช้รถเป็นประจำ ควรรู้ จุดเหลืองแดงบนย าง ไปดูกันว่าจุดสีต่างๆ ในย างรถยนต์นั้นมีความหมายว่าอย่ างไร

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน

รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

จุดเหลืองแดงบนย าง ผู้ใช้รถต้องรู้ไว้ จุดเหลืองแดงบนย าง มีความหมาย
เวลาเปลี่ยน ย า งคุณเคยสังเกตไหมว่า จุดเหลืองแดงบนย าง และเคยสงสัยไหมว่ามันคืออะไร วันนี้เราจะนำทุกท่านไปรู้จักจุดสีบนย า งกัน

จุดสีเหลือง ( Weight mark ) ที่แต้มไว้บนแก้มย า ง คือ บริเวณที่ย างมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ทั้งนี้เพราะการผลิตย า งในแต่ละล็อตนั้น ย างแต่ละเส้นไม่ได้มีน้ำหนักย างคงที่เท่ากันหมดทุกเส้น

ดังนั้นผู้ผลิตย าง จึงทำเครื่องหมายด้วยการแต้มสีเหลืองไว้ เพื่อให้ช่างทราบว่า เป็นส่วนที่เบาที่สุดของย า งเส้นนี้ เมื่อนำย างมาประกอบกับกะทะล้อ ควรให้วาล์วเติมลมตรงกับจุดสีเหลืองนี้

เพื่อช่วยให้น้ำหนักย างสมดุลดีกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้การถ่วงล้อทำได้ง่ายยิ่งขึ้นและไม่เปลืองตะกั่วถ่วง ย า งมากเกินไป

จุดสีแดง ( Uniformity mark ) คือ บริเวณที่หน้าย างมีค่าความโค้งต ามแนวรัศมีมากกว่าบริเวณอื่น หรือพูดเข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นจุดที่นูนที่สุดของย า งเส้นนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นย างที่ส่ งให้กับโ ร ง ง า นประกอบรถยนต์

ที่ใช้ประโยชน์จากจุดสีแดงนี้ เนื่องจากกะทะล้อที่ส่ งมาเพื่อประกอบกับย างจะมีจุดที่แสดงค่าความโค้งที่ขอบกะทะล้อด้วยเช่นกัน เมื่อประกอบให้จุดทั้ง 2 ตรงกัน จะช่วยให้ย างเส้นนั้นมีความกลมต ามรัศมีดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในการติดตั้งย า งเข้ากับตัวรถ จุดสีเหลือง และจุดแดง จะอยู่ด้านนอ กหรือด้านในไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ทิศทางการหมุนของด อ ก ย า งเป็นสำคัญซึ่งจะมีทั้งแบบ ด อ ก ย า งธรรมดาและด อ กย า งแบบทิศทางเดียว

แถบเส้นสีที่หน้าย า ง เรียกว่า Runout Stripes บ่งบอ กถึ ง ความกลมของย า ง เราควรเลือ กย างที่เส้นสีนี้อยู่ตรงกลาง หรือเส้นสมมาตร สองเส้นทั้งซ้ายและขวา หรือถ้าเส้นนี้อยู่ด้านนอ กทุกเส้น ก็ควรเลือ กที่ใส่ย าง ให้เส้นนี้อยู่ด้านนอ กของย า งคนละฝั่งกัน

ไม่ควรให้เส้นสีอยู่ข้างเดียวกัน เพราะมันจะทำให้เราวิ่งกินแทรคไปด้านของเส้นสีที่ปรากฎ เช่น ถ้าล้อหน้า มีเส้นสีนี้อยู่ด้านซ้ายทั้งสองล้อ รถจะวิ่งกินซ้าย เป็นต้น

เชื่อได้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่หล า ยๆคนไม่เคยรู้ เพราะช่างไม่ได้บอ ก หรือ ตัว ช่ างเองก็ไม่รู้เช่นกัน ดังนั้นเราควรรู้เรื่องนี้เก็บไว้บ้าง ก็จะช่วยให้เราเลือ กซื้ อ และตรวจสอบการติดตั้งให้ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดค่ะ

ที่มา krustory, th.wikipedia.org