คนใช้รถเกียร์ออโต้ ควรรู้ 7 อย่ างนี้ อย่ าทำถ้าอย ากใช้รถไปนานๆ

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการถนุถนอมรถยนต์เกียร์ออโต้มาบอ ก เป็นวิธีที่จะช่วยรั กษ ารถของคุณให้สามารถใช้งานได้นาน ไม่พังเร็ว กับ คนใช้รถเกียร์ออโต้ ควรรู้ 7 อย่ างนี้ อย่ าทำถ้าอย ากใช้รถไปนานๆ ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่อย่ าทำ

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

ปัจจุบัน รถยนต์ในตลาดเ มื อ ง ไ ท ยส่วนใหญ่มักใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกติดปากกันว่า เกียร์ออโต้ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่เพราะระบบจะเปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัติ โดยมีตำแหน่งของเกียร์ในการขับเคลื่อนรถยนต์ดังนี้

ตำ แ ห น่ง P ใช้สำหรับจอ ดรถในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางรถคันอื่นหรือจอ ดในบริเวณที่ลาดชัน

ตำ แหน่ง R ใช้ในการถอยหลัง เป็นตำแหน่งที่อั น ต ร า ยมากที่สุด ให้เหยียบเบรกทุกครั้งที่เข้าเกียร์ เพื่อให้รถถอยหลังอ ย่ า งช้า ๆ

ตำแ หน่ง N เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ใช้ในการหยุดร ถ ชั่ วคราวหรือจอ ดรถในตำแหน่งที่กีดขวางเส้นทางจราจร

ตำแ หน่ง D ใช้ในการขับขี่เพื่อเดินหน้ารถต ามปกติ

ตำ แ หน่ง 2 หรือ D2 ใช้สำหรับการขับขี่ขึ้นทางลาดชันที่ไม่สูงมากนัก และสามารถใช้ความเร็วได้พอสมควร

ตำแหน่ง L ใช้สำหรับการขับขี่ขึ้นทางลาดชันที่สูงมาก และต้องใช้ความเร็วต่ำ ข้ อควรปฏิบัติในการใช้รถเกียร์ออโต้หลังทำความรู้จักกับตำแหน่งเกียร์แล้วยังมีเกร็ดน่ารู้ต่างๆ ในการขับรถเกียร์อัตโนมัติให้ป ล อ ด ภั ยอีกไม่ว่าจะเป็น

1 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 6 เดือนหรือปีละ 2 ครั้ง จะช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเกียร์ได้เพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดและการจราจรติดขัด ใ น ก รุ ง เ ท พฯ ทำให้รถยนต์ต้องวิ่งๆ หยุดๆ แรงดันน้ำมันสูง-ต่ำไม่คงที่ในระบบเกียร์สูงจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูง

2 ก่อนสต าร์ทเครื่องยนต์ควรตรวจสอบให้เกียร์ อยู่ในตำแหน่ง P และสต าร์ทเครื่องยนต์ ในขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P เท่านั้น เพราะหากคันเกียร์คร่อมอยู่ในตำแหน่ง P – R แรงสั่นสะเทือนจากการสต าร์ทเครื่องยนต์ อาจทำให้เกียร์ดีดไปเข้าเกียร์ R ทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้

3 ในการขับรถลงทางลาดชัน ต้องใช้เกียร์ตำแหน่ง ‘D3’ แต่กรณีที่ทางลงนั้นชัน มาก ๆ ให้เลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง ‘2’ เพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก ( Engine Brake ) ในขณะเดียวกันคุณควรเหยียบเบรกไปด้วย หรืออาจใช้เบรกมือ เพื่อช่วยในการหยุดรถที่ดียิ่งขึ้น

4 ห้ า มใช้เกียร์ ‘N’ หรือ ‘D4’ ในการขับรถลงทางชัน มากๆ เพราะกำลังเครื่องยนต์ไม่พอ อาจทำให้เกิ ดอุ บั ติ เ ห ตุได้

5 การจอ ดรถแล้วไม่ดับเครื่องยนต์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น จอ ดรถเพื่อไปลงเปิดประตูบ้านหรือไปซื้ อของริมถนน ไม่ควรใช้ตำแหน่ง N แต่ควรใช้ตำแหน่ง P และใส่เบรคมือทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รถพุ่งไปข้างหน้า

6 หากต้องการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งอื่น เช่น จากตำแหน่ง N ไป D หรือ R ต้องทำในขณะที่รถยนต์จอ ดสนิท และควรเหยียบเบรกป้องกันกันรถเคลื่อน

7 หากหยุดใน ชั่ ว แค่ 2-3 นาที ก็ควรอยู่ที่ตำแหน่ง D โดยแตะเบรกแทน แต่หากหยุดนานเกินกว่านี้ค่อยเปลี่ยนเป็น N และต้องการป้องกันรถไหลก็ใส่เบรคเบรกมือด้วย

เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของคุณและคนที่คุณรัก รวมถึงผู้โดยสารอื่นๆ ที่อาจอาศัยการเดินทางด้วยรถยนต์ของคุณ ลองตรวจสอบจากเกร็ดน่ารู้ที่ช่วยเพิ่มความ ป ล อ ด ภั ย ประหยัด

เ ชื้ อ เพลิง ยืดอายุการใช้งานรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติทั้ง 7 ข้ อนี้ว่าคุณควรปรับปรุงในส่วนใดบ้าง นับเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆ ในการสร้างสังคมขับขี่ ป ล อ ด ภั ย สไตล์ที่คุณเองก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

ที่มา krustory