คนใช้รถควรรู้ จุดสีเหลือง แดง ที่อยู่บนย างรถ

หล า ยๆ คนยังไม่เคยรู้ว่าจุดสีเหลือง แดง ที่อยู่บนย างรถนั้นมีความหมายว่าอย่ างไร วันนี้เราก็เลยมีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ คนใช้รถควรรู้ จุดสีเหลือง แดง ที่อยู่บนย างรถ ไปดูกันว่าจุดสีบนย างบกอะไรคุณบาง

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

ความสำคัญของย างรถยนต์ หากรถยนต์ที่เราใช้อยู่มีย างที่มีประสิทธิภาพ การขับขี่รถก็จะมีความปลอ ด ภั ย ขับขี่ได้ อย่ า งสมดุลและไม่เกิด อุ บั ติ เ ห ตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งในวันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับย าง รถยนต์มาฝากกัน โดยจะกล่าวถึงรหัสสีและตัวเลขต่างๆบนย างรถยนต์ว่ามีที่มาอ ย่ า งไร หมายถึงอะไรกันบ้าง

เริ่มจาก CODE บนย า งรถยนต์ จ า กภ า พด้านบน

เลข 185 คือ ความกว้างของย าง ( มีหน่วยเป็น มม. ) หมายถึง ความกว้างสูงสุด จากแก้มซ้ายไปขวา

เลข 75 คือ ความสูงของแก้มย า ง ( คือเท่ากับ 75% ของความกว้างของย าง ) มักเรียกกันว่า ซีรีย์ เช่น ซีรีย์ 60 สูง 60% ของความกว้าง ง

ตัว R หมายถึง ชนิดของย าง ซึ่งในที่นี้คือ เรเดียล

เลข 14 คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( มีหน่วยเป็น นิ้ว ) หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ทั่วไปมักเรียกว่า ขอบ เช่น ย า งขอบ 15 ใส่กับล้อ ขอบ 15 เลข 82 คือ น้ำหนักในการบรรทุก ( มีหน่วยเป็น กก. ) ตัว S คือ ความเร็วที่ย างรับได้ หมายถึงอัตราความเร็ว ซึ่งมีต ารางดังนี้

ส่วนต่อไปเป็นจุดสีบนย างรถยนต์ ซึ่งมีสีแดงและสีเหลือง

จุดสีเหลือง

เป็นการแต้มสีไว้ที่แก้มย าง หมายถึงบริเวณที่มีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับบริเวณหน้าย างทั้งหมด เพราะการผลิตย างแต่ละล็อต ย างทุกเส้นจะมีน้ำหนักคงที่เท่ากันหมด ผู้ผลิตจึงทำเครื่องหมายเป็นจุดสีเหลือง

เพื่อให้ช่างทราบว่า ย างเส้นนั้นๆ มีจุดใดที่เป็นส่วนที่มีน้ำหนักเบาสุด และเมื่อนำมาประกอบเข้ากับกระทะล้อ ก็ควรให้วาล์วเติมลมตรงจุดเหลืองที่ทางผู้ผลิตแต้มไว้ เพื่อช่วย ให้น้ำหนักของย างสมดุล ทำให้สามารถถ่วงล้อง่ายขึ้นไม่ต้องเปลืองตะกั่วถ่วงย าง

จุดสีแดง

ในส่วนของหน้าย าง มีความโค้งที่มีค่ามากกว่ารัศมีของบริเวณอื่นๆ หมายถึง เป็นจุดที่นูนที่สุดของย างเส้นนี้ โดยส่วน มากย างที่ส่ งให้กับโรงงานที่ประกอบ มักใช้จุดแดงนี้เพื่อจะได้ทราบว่า ขอบกระทะล้อที่ส่ งมาพร้อมกัน

จะสามารถประกอบเข้ากันให้ตรงจุดได้ และทำให้ย างมีความกลมต ามเส้นได้ การติดตั้งย างรถยนต์ให้เข้ากับโครงรถ ทั้งจุดแดงหรือเหลืองจะแสดงอยู่ด้านในหรือนอ กก็ไม่สำคัญ แต่สิ่ง ที่ต้องดูคือ ทิศทางในการหมุนของด อ ก ย า ง

แถบสีหน้าย าง

แถบนี้สามารถบอ กถึงความกลมของย าง ซึ่งเราควรเลือ กย างที่มีเส้นนี้อยู่ตรงกลาง และสมมาตรทั้งซ้ายขวาหากมีเส้นดังกล่าวอยู่ด้านนอ ก ก็ควรเลือ กย างที่ใส่ให้มีเส้นอยู่ด้านนอ กของย างอีกฝั่ง เพราะจะทำให้รถวิ่ง กินแทรคไปอีกด้าน กล่าวคือ

ถ้าล้อหน้ามีเส้นอยู่ด้ายซ้ายทั้งสองข้าง จะทำให้รถวิ่งกินขวา กว่าปกติ ตัวเลขบนย างรถยนต์ 4 ตัว หมายถึง ปีที่ผลิต โดย ตัวสองตัวเลข หมายถึง สัปดาห์ที่เท่าไหร่ ของปี และ ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง ปีที่ผลิต เช่น ในตัวอย่ า งในภาพด้านล่าง เป็นเลข 4202 หมายเลข 2 คู่แรก คือ ผลิตใน สัปดาห์ที่ 42 ของปี 2020

ความรู้เรื่องย าง ทั้งตัวเลขและตัวอักษรสามารถบอ กอะไรให้กับช่างได้มาก ทั้งขั้นตอนการประกอบหรือ การซ่อมแซมดูแล ทั้งนี้ คนขับรถอย่ า งเราก็

ควรทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้บ้าง เพราะจะช่วยให้เราสามารถ พูดคุยกับช่างได้เข้าใจกัน และเมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถชี้แจงกันได้ โดยไม่เสียเปรียบอีกด้วย

ที่มา krustory, th.wikipedia.org