คนมีที่ดิน ควรรู้ 3 สีของครุฑที่อยู่บนโฉนดที่ดิน ก่อนถูกหลอ ก

ก่อนที่คุณนั้นจะซื้ อที่ดิน 1แปลง คุณนั้นควรที่จะหาข้ อมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น และที่สำคัญมากๆ ก็คือสีของครุฑที่อยู่บนโฉนดที่ดินแปลงที่คุณนั้นอย ากที่จะซื้ อ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ คนมีที่ดิน ควรรู้ 3 สีของครุฑที่อยู่บนโฉนดที่ดิน ก่อนถูกหลอ ก ไปดูกันว่าสีครุฑที่อยู่บนโฉนดที่ดินนั้นแตกต่างกันอย่ างไรบ้าง

ที่ดิน คือท รั พ ย์สินที่เป็นอสังหาริมท รั พ ย์ หรือท รั พ ย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การครอบครองที่ดิน ต้องมีหลักฐานเอ กสารต่างๆ ที่ออ กให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น โฉนดที่ดิน, นส. 3, หรือหนังสือสิทธิ์อื่นๆ

ที่ดิน เป็นที่พื้นที่ที่สามารถเข้าทำประโยชน์ได้ โดยภาครัฐหรือเอ กชน ที่ดินสาธารณะ คือพื้นที่ภูเขา ป่า ต้นน้ำ น้ำตกหรือสถานที่อื่นใดที่ประกาศให้เป็นที่สาธารณะ สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดยการซื้ อ-ข า ย จับจองที่รกร้าง หรืออื่นๆ ต ามที่กฎหมายกำหนด

ความหมายของครุฑแต่ละสีมีอะไรบ้าง

ครุฑแดง คือ โฉนดที่ดิน ( น.ส.4 ) ซึ่งเป็นเอ กส ารแสดงก ร ร ม สิ ท ธิ์ที่ชัดเจนที่สุด

สามารถซื้ อข า ยได้ โอนได้ถูกต้องต ามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงตัวนี้

โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในตัวเมือง ส่วนโฉนดหลังแดงจะเป็นเอ กส าร น.ส.4 ซึ่งจะระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ า มโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ครุฑเขียว คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก. ซึ่งออ กในท้องที่ที่มีระวาง รู ป ถ่ า ยทางอากาศ

ครุฑดำ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. โดยเอ กส า รทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีระวาง รู ป ถ่ า ย ท า ง อ า ก า ศ

โฉนดที่ดิน มีทั้งหมด 7 ประเภท แบ่งออ กได้ดังต่อไปนี้

1 ที่ดิน น.ส.4

โฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีแดง ซึ่งโฉนดประเภทนี้ ผู้เป็นก ร ร มสิทธิในที่ดินสามารถ ซื้ อ-โ อ น-ข า ย ได้ ได้ทั้งหมด

แต่หากมีคนสร้างที่อยู่อาศัยอย่ างเปิดเผย หรือมีคนอื่นครอบครองภายในเวลา 10ปี จะถือว่าผู้ครอบครองโฉนดใบนี้ไปโดยปริย าย และหมดสิทธิในที่ดินอย่ างทันที

2 น.ส.3 หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

2.1 ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จะมีสัญลักษณ์ตั ว แ ท นของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีดำ เรียกง่ายๆว่า ‘หนังสือรับรองการทำประโยชน์’ เป็นที่ดินที่ไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเพียงแค่เอ กส าร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน

โดยเอ กส ารจะถูกออ กโดย น า ยอำเ ภ อท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง แต่ไม่มีก ร ร ม สิ ท ธิ ไม่ได้รับการรับรองอ ย่ า งเป็นทางการ จะซื้ อข า ยต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน หากไม่มีค น คั ด ค้ า น

ถึงจะสามารถซื้ อ-ข ายได้ และต้องทำการซื้ อข า ยต่ อห น้ าเ จ้ าหน้าที่ ที่กรมที่ดิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอ ย่ า งละเอียดอีกครั้งว่าอยู่ในเข ต หว งห้ าม หรือพื้นที่ ป่ า หรือไ ม่

2.2 ประเภท น.ส.3 ก. จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีเขียว เป็นที่ดินที่ถูกยกระดับขึ้น มาจาก น.ส 3 โดยจะมีการร า ง วั ด มีภ า พ ถ่ า ยทางอากาศ ที่สำคัญสามารถนำไปจำนองได้ และสามารถไปยื่น

เรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนกับ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. แต่ก็สามารถถู ก ยึ ด สิ ท ธิ์การครอบครองได้ ในกรณีที่ป ล่ อยที่ดินไว้ ไม่ทำประโยชน์อะไรในที่ดินนั้นๆเลย

3 น.ส.2 หรือ ใบจอง

เป็นหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองชั่ ว ค ร า ว โดยทางราชการออ กให้ ไม่สามารถซื้ อ-ข าย-โ อน จำนองก็ไม่ได้

แต่สามารถส่ งต่อโดยการโอนทางม ร ด ก ต กทอ ดแก่ท า ย าทเท่านั้น และสิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ติ ดต่ อกัน 3 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

4 ภ.บ.ท. 5 หรือ เอ กส า รสิ ท ธิ์ที่ราชการออ กให้

เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอ กส า รรับรองการ เ สี ย ภ า ษี ไม่ใช่เอ กส ารสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดกหาก

ซื้ อไปก็อาจจะสูญไปได้ ไม่สามารถนำไปอ้างในศาลได้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินนั้น สิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินไปทับซ้อนพื้นที่ห้ า มครอบครอง เช่น พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

5 น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออ กโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อ การค ร อ ง ชี พ

6 ส.ท.ก.

เป็นหนังสือสิทธิทำกินในเ ข ต ป่า ไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้เป็นผู้ออ กให้ มีสิทธิในการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ แต่ไม่มี ก ร ร มสิทธิ

ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดก สิทธิจะหมดลงเมื่อ ไม่ทำประโยชน์ติดต่อกัน 2 ปี ทางราชการจะทำการยึ ด คื นได้

7 ส.ป.ก หรือ สำนักงานการป ฏิ รู ปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีน้ำเงิน เป็นสิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์ สิทธิในการทำเกษต รก ร รม ไม่ใช่ ก ร รม สิทธิ์ในที่ดิน แค่เป็นสิทธิ์ครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทำเกษตร ก ร ร ม ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน

แต่จะมีสัญญาเช่า 99 ปี ซึ่งเป็นการเช่าแบบระยะย า ว ( ในส่วนนี้หล า ยคนยังไม่ทราบ ก็อาจจะโดนห ล อ ก ได้ ) แต่ที่ดิน สปก. สามารถส่ งต่อให้ลูกหลานได้ โดยมีเงื่อนไข

ถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการยึดที่ดินคืน ก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้ ไม่สามารถออ กเป็นโฉนดได้ สิทธิจะหมดลงเมื่อ ข า ดคุ ณ สมบั ติ หรือฝ่าฝืนระเบียบที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้น ก่อนการข า ยหรือซื้ อที่ดินควรจะไปศึกษามาดีดีก่อนว่าพื้นที่นั้น เป็นโฉนดที่มีเจ้าของเป็นก ร ร มสิทธิ หรือไม่มี เมื่อซื้ อข า ยแล้วต้องไม่มีปัญหาต ามกลับมาทีหลัง หรือเสียเงินไปโดยใช่เหตุค่ะ

ที่มา krustory, th.wikipedia.org