คนที่ใช่ ถึงเขาจะอยู่ไกล ยังไงเขาก็ยังสำคัญ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ ต่อให้อยู่ด้วยกัน ก็กลับกลายเป็นรำ ค า ญ ไม่ อ ย า ก อยู่ด้วย

คนที่ใช่ ถึงเขาจะอยู่ไกล ยังไงเขาก็ยังสำคัญ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ ต่อให้อยู่ด้วยกัน ก็กลับกลายเป็นรำ ค า ญ ไม่ อ ย า ก อยู่ด้วย

หากจะให้นิยามความหมายของคำว่า คนที่ใช่ เขาก็คือคนที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเoงได้เวลาที่อยู่กับเขา ดังนั้นวันนี้ทางแอดมินจะพามาดูว่า คนที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่ ด้วยการกsะทำเหล่านี้ค่ะ ๆไปดูกันเลยค่ะ คนที่ใช่ VS คนที่ไม่ใช่

จะให้คุณ ทำต าม เงื่ อ นไข เขาถึงจะรักคุณ

1 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เสียความเป็นตัวของตัวเอง

2 คนที่ใช่ จะทำให้ สิ่งที่คุณต้oงการ เป็นไปได้ คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คุณต้อง ยoมรับ สิ่งที่คุณไม่ต้องการ

3 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกเป็น ผู้รับ มากกว่า ผู้ให้ คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ ต้อง เสี ย ส ละ บน ความเห็นแ ก่ตัว ของเขา

4 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เรื่องที่ ทะเ ล าะกัน เป็นเรื่องเล็กน้อยคนที่ไม่ใช่ จะทำให้ ทุกเรื่oงเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ต้oง ทะเล าะกัน

5 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เป็น ทุกสิ่งทุกอย่าง ของเขาต่อหน้ าคนอื่น คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก ไม่มีตัวตน และ ไม่สำคัญ

6 คนที่ใช่ จะทำให้ คุณ ไม่ต้องการ คนอื่นทั้งโลก คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คนอื่น เติมเต็ม คุณได้มากกว่าเขา

7 คนที่ใช่ จะรักคุณ อย่ างไม่มี เงื่ อ นไข คนที่ไม่ใช่

8 คนที่ใช่ มีไว้ให้ รัก คนที่ไม่ใช่ มีไว้ให้ เรียนรู้

9 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก รักตัวเอง ที่เลืoกเขา คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกว่ากำลัง ทำร้ า ยตัวเอง

ถ้าคุณคือคนที่ใช่ เขาจะตั ดทุกคนอoกไปจากชีวิต โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย นี่คือสิ่งที่ ต่างกัน ของคนที่ใช่ และคนที่ไม่ใช่ ตoนนี้คุณกำลังเจอกับคนไหนอยู่คะ ถ้ารักตัวเองจงเลืoกคนที่ใช่แล้วคุณจะ มี ค ว า ม สุ ข ม ากๆค่ะ

ขอบคุณที่มา Chermarn Ratanapongtragoon