คนที่เขามีคนรักที่ดี ช าตินี้ถึงมีสามีลักษณะนี้

เมื่อช าติที่แล้วคุณนั้นได้ไปทำอะไร คู่รักของใครไว้ ไปอิจฉาเขา จนทำให้ช าตินี้คุณนั้นต้องรับก ร ร มจากการกระทำของคุณในช าติที่ผ่ าน มา ทำให้คุณนั้นมีสามีดั่งบทความต่อไปนี้

คนเจ้าชู้ถ้าหนีออ กมาได้ ให้รีบหนีออ กมาเลย เพราะคนประเภทนี้ ต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่รู้จักพอหรอ กนะ สำหรับคนประเภทนี้ ยิ่งคุณรักเขามากแค่ไหน คนที่จะต้องร้องไห้เสียใจ ก็คือตัวของคุณเองนั่นแหละ เชื่อเถอะว่าต่อให้คุณ

ทุ่มเทให้เขามากแค่ไหน มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มาหรอ ก อย่ ากลับไปใช้ก ร ร มเก่ากับคนเจ้าชู้ที่คอยแต่จะ ทำร้ า ยความรู้สึกของคุณเลยนะ เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง อย่ าไปจมปลักอยู่กับสิ่งที่จะทำให้คุณต้องเสียใจ จงหนีไปจากคนเจ้าชู้

ก่อนที่เขาจะทำให้เราต้องเสียใจ ไปมากกว่านี้ รักตัวเองให้มาก อย่ าให้ใครมาทำร้ า ยเรา เพราะคนที่มีนิสัยเจ้าชู้เขาไม่มีวันที่จะรักใครจริงหรอ กนะ

สาว ๆ หล า ยคนคงเชื่อเรื่องกรงก ร ร มที่ทำไว้แต่ปางก่อนเพราะ เคยแอบอิจฉาคนที่ได้สามีดี ๆ คติความเชื่อคนโบราณสอนว่า การที่ผู้หญิงมีสามีดี ๆ ทั้งหล่อรูปร่างดี

ร ว ย ท รั พ ย์สินศฤงคารเพียบพร้อม แล้วรักเดียวใจเดียว ไม่แอบมีชู้ รับผิ ดชอบครอบครัว หาเงินเก่ง รับรองว่าผู้ช ายแบบนี้ยังหลงเหลืออยู่ สงสัยไหมว่าเพราะช าติก่อนเธอทำก ร ร มดีใดไว้หนอ บทความนี้เราจะอธิบาย

ทางพุทธศาสนากำหนดความหมายก ร ร มว่า คือ การกระทำ ที่จะส่ งผลมาสู่ผู้กระทำในไม่ช้านาน ส่ งผลที่คนโบราณสอนว่าคือ การกระทำร้ า ยจะส่ งผลเรื่องบาป

เคราะห์ ในทางตรงกันข้ามการกระทำดีจะส่ งผลก ร ร มดี ไม่อาจหนีพ้นคนจะทำดีทำชั่ ว ไม่ช าตินี้ก็ช าติหน้า ต้องอยู่ในกรงก ร ร ม

การที่สาวได้สามีที่มีอุปนิสัยเจ้าชู้ กินเ ห ล้ า เที่ยวเตร่ ไม่รับผิ ดชอบครอบครัว คือ กรงก ร ร มที่หญิงสาวต้องช้ำใจ เพราะปางก่อนหญิงสาวชอบติฉินนินทา พูดจาให้ร้ า ยผู้อื่น อิจฉาริษย าแอบคิดปองร้ า ยผู้อื่น คติความเชื่อคนโบราณว่า ช าติปางก่อนสาวใดสงเคราะห์ญาติฝั่งสามี ทำการใดซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อกัน

ไม่ประพฤตินอ กใจ มีความรักในคู่ครองตัวเองจะส่ งช าตินี้ผลให้หญิงสาวได้สามีที่ดี ส่วนใครที่ต้องตกอยู่ในกรงก ร ร มที่ไม่ดีลองโดยวิธีง่าย ๆ

คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทุกครั้ง ในวันโกนก่อนวันพระหนึ่งวัน เมื่อตักบาตรเสร็จ ไม่มีใครรู้ว่าช าติก่อนเคยทำก ร ร มใดมา

รู้แต่มารับก ร ร มในช าตินี้เท่านั้น เมื่อตักบาตรวันโกนเสร็จแล้วกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รที่ตนเคยก่อไว้แต่ปางก่อน เพราะคนโบราณเชื่อว่าก่อนวันพระหนึ่งวันทางปรโลกจะปล่อยให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รออ กมารับส่วนบุญ จากผู้ที่เคยล่วงเกิน

เชื่อว่าจะได้คู่ครองที่เป็นช ายมีฐานะดี รับผิ ดชอบครอบครัวดีจะส่ งผลดีสำหรับสาว ๆ เรื่องความเป็นอยู่ครอบครัวในอนาคต ความสุขสบายและมีเงินเหลือเก็บออมมาก

สำหรับสาว ๆ การได้สามีที่ดีเปรียบได้ดั่งซื้ อห ว ยเพราะก่อนซื้ อไม่รู้ผล จนกระทั่งห ว ยออ กก่อนค่อยดีใจหรือเสียใจ แต่ส่วนใหญ่จะเสียใจ

ดังนั้นการเลือ กสามีควรพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเป็นต้นว่า การเอื้อประโยชน์เกื้อกูลกันและกัน เติมเต็มกันในส่วนที่ข า ดอย่ าให้อีกฝ่ายอาศัยเอาประโยชน์ฝ่ายเดียวจะเกิดปัญหารวมทั้งไม่ควรเลือ กรูปร่างหน้าต า หน้าที่การงาน ช าติตระกูลเท่านั้น

ที่มา pakwanja, bohatto