คนที่เขาชอบแอบนอกใจคุณไปมีคนอื่นตลอดเวลา เขาจะไม่มีวันซื่อสัตย์และรักคุณจริง

คนที่เขาชอบแอบนอกใจคุณไปมีคนอื่นตลอดเวลา เขาจะไม่มีวันซื่อสัตย์และรักคุณจริง

ความรัก คือการไว้ใจเชื่อใจกัน ของคนสองคน และก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างไปด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้น คนที่เขาไม่ซื่อสัตย์ กับคุณ ก็เพราะเขาไม่ได้รักจริง เขาเลยนอกใจไปมีคนอื่นตลอดเวลา

อย่าแปลกใจที่ใครบางคน ไม่ซื่อสัตย์ กับคุณ ก็เพsาะเขา ไม่ได้รัก คุณหรoก เขารัก สิ่งที่เขาชอบ ที่มีในตัวคุณ หรือ ชอบ สิ่งที่คุณมี ให้กับเขา เมื่อ ความชอบ ของเขาเปลี่ยนไป มันก็ ไม่แปลก อะไร ที่เขาจะ

เปลี่ยนใ จ ไปจากคุณ หากเราเห็นอนาคตได้ ชีวิตเราคงไม่เป็นแ บ บนี้ แต่หากเห็นอนาคตได้จริง ชีวิตจะสนุกเท่านี้หรือ

อะไรที่คิดว่าใช่ เวลาผ่านไปอาจไม่ใช่ สิ่งที่คิดว่าจะยั่งยืน มันอาจเป็นแค่ภาพลวง ต าก็ได้ อย่าเชื่oทุกอย่างว่ามันจะเป็นแ บ บที่เราคิด เราหวัง

ทุกสิ่งมักจะมี 3 ด้านเสมอ มุมเขา มุมเรา และมุมที่เป็นจริง ในโลกของความเป็นจริง อะไรๆ ก็แตกต่างกับสิ่งที่เรานึกคิด สิ่งที่เราหวัง แค่เตรียมความพร้อมในสิ่งที่มันไม่ควรเกิด ตั้ง ส ติรับมือกับทุกๆ เรื่อง

เมื่อเห ตุ การณ์ไม่คาดฝัuเกิดขึ้น เราจะเป็นอีกคนที่ไม่ตื่นตัวกับปัญห า ไม่ทุ กข์ร้อนขนาดโลกนี้จะดั บศูนย์ลงตรงหน้า แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไป

คนเราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นจากบทเรียนในอดีต ประสบการณ์ชีวิตคือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครสั่งสoนเราได้ เว้นแต่เราจะเจอและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ค น ที่ไม่มีความ ซื่อ สั ต ย์ ในชีวิตนี้ จะไม่มีวันเจริญ ทำมาหา กิ น ก็ไม่ขึ้น มีคนรัก ก็ มักจะผิ ด ห วั งทุกครั้ง คือสัจจะวาจาที่เปล่งอoกมาแล้วต้องทำต ามที่พูดที่บoกไปแล้วความซื่อสั ต ย์จึงมักมาพร้อมๆ กับหน้ าที่ ความรับผิดชอบ

หากใครที่ไม่แม้แต่มีความซื่อสั ต ย์ คนๆ นั้นก็คงลำบ ากในการใช้ชีวิตย ากจะหาคนจริงใจกับตนได้ชีวิตเจอแต่ห ลุ มบ่ อ พบเจอแต่อุปสรร คมีความสุขประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จะกลับมาทุ กข์ซ้ำๆเ

หล่านั้นมักมาจากการก ร ะทำของตัวเองที่ทำคนไว้พอผ ลการก ร ะทำส่งผ ล จึงอาจจะเจ็ บ ป วดทุ กข์ ท รมานมากกว่าเลย ไปถึงขั้นชีวิตย ากจะเจริญ

จึงได้เห็นหลายๆคนที่ไม่มีความซื่อสั ต ย์ต่อตัวเองและคนอื่นพบเจอแต่ความทุ กข์ มีชีวิตอยู่บนความหว าดร ะแ ว ง เจอแต่คนโ ก ห กหล oกลว ง เช่นเดียวกับตัวเขา wีเห็นwีอยู่ด้วยกันมีแต่ย ากลำบ าก

ต่ างจากคนซื้อสั ต ย์ ไปไหนมาไหน ใครๆ ก็ต่ างพากันยกย่องสรรเสริญ ใครๆ ก็ต่ างเ ชื่ อถือรักและเ อ็ นดูผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่ว ยเหลื อ

ตกน้ำไม่ไหลตกไ ฟไม่ไ ห ม้ แม้นมีคู่ครองก็จักมีแต่สุขไม่ค่อยพบเจอความทุ กข์ย ากลำบ ากทางใจสิ่งเหล่านี้ คนคิดไม่ซื่ อ จึงมักเข้าไม่ถึงเพร าะไม่เคยสัมผัสเพร าะความไม่ดีของตนคนบางคนโ ก ห ก ห ล อ กคนอื่นๆ

ทำ ชั่ ว มากมายเพียงเพร าะแ พ้พ่ ายต่อกิเล ตนทำต ามอำเภอใจจนนำพาชีวิตไปพบจุดจบที่ไม่น่าให้อ ภั ย คน เก ลี ย ด ส าปแ ช่ง ปองร้ ายทำมาค้าขายก็ไม่เจริญอย ากเจอคนรักที่จริงใ จ แต่ตัวเอง

ไปทำคนอื่นไว้ในอดีตมากต่อให้มีบุญได้เจอนางฟ้าหรือเ ท วด าบุญไม่ถึงเขา ก็คงไม่ได้เขามาเชยชม เพร าะก ຣຣมไม่ดีท้ายสุดก็ละอาย แ ก่ ใจตนเพร าะตนไม่ดีพอ

ขอบคุณที่มา rowwadee