คนที่มีวาส นาดี จะอ่ า นเรื่ องนี้เข้าใจ

คนที่มีวาส นาดี จะอ่ า นเรื่ องนี้เข้าใจ

วันนี้เรามีบทความดีๆ มานำเสนอคนที่มีบุญบารมี คนมีวาสนาสูงส่ง หากใครอ่านจบจะยิ่งได้มหาอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ และคนไม่มีบุญบารมี ไม่วาสนาเท่านั้นที่จะ เลื่อน บทความนี้

อะไรคือ ‘วาสนา’

1 มีมิตรดี ห่างไกล คนพาล

2 มีอาชีพที่สุจริตทำ

3 มีสุขภาพที่แข็งแรง

4 ครอบครัวอบอุ่น

5 จิตใจมีแต่ความเมตต า กรุณาต่อผู้อื่น

6 ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธ ศาสนา ได้ฟังธรรมและปฎิบัติ ธรรม บรรลุธรรม

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ ม ร ด ก ไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง

ให้คุณดูแล ป ร น นิ บั ติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ล งยังมีอีกหล า ยมือยื่น มา

ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ เพราะฉะนั้นอย่ าอ ว ดว่ามีเ งิ นเพราะย าม เ จ็ บ ป่ ว ย นอนโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับก ร ะดาษอย่ า อ ว ดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวน มากที่ทั้งเก่งและเยี่ยม ย อ ด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่ า อ ว ดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนไปท่องเที่ยว

เพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จักรย านได้ออ กกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แ ส นวิเศษผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

อุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นท รั พ ย ากรที่มีค่าการ เ ลี้ ย ง ดูหลานเขาว่า แ ข น งแรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเ ลื อ ดเ นื้ อ เ ชื้ อไข

การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วมทุ ก ข์ร่วมสุขกัน มาทำให้รู้ว่า น้ำต าลไม่มีวันคล า ยรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อ ร หั น ต์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน

สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปล า ยแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่ างใคร

ขอขอบคุณ รอยยิ้ม, pinterest.es