คนที่มีบุญบารมีมาเกิด มักจะมี 19 นิสัยนี้

คนโบราณนั้นมักจะเชื่อว่าผู้ที่บุญบารมีมาเกิดมักจะมีเรื่องๆดีติดตัวมาตังแต่เกิด และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปดูว่า คนที่มีบุญบารมีมาเกิด มักจะมี 19 นิสัยนี้ ผู้ที่เขามีบุญ เขามักจะมีลักษณะนิสัยแบบไหนติดตัวมาตั้งแต่เกิด

เกิดเป็นคนทั้งที ต้องอย่ าให้ต้องเสื่อมเสีย คนที่ลืมบุญคุณคน ที่เคยช่วยเหลือนั้น มักจะมีแต่คนสาปแช่ง อย่ าลืมนะว่าคนที่ลืมบุญคุณคนนั้น ไม่มีใครที่จะอย ากยื่นมือเข้าไปช่วยหรอ ก เพราะต่อให้ช่วยแค่ไหน พวกเขาก็ไม่ได้อะไรตอบแทน แถมยังโดนเนรคุณจากคนพวกนี้อีก เป็นใครใครก็ไม่อย ากยุ่ง

เวลาที่เราทุ ก ข์ใจหรือลำบาก ให้เรานึกถึง คนที่เคยยื่นมือมาช่วยเหลือเรา คนที่ทำให้เราสามารถ ลุกขึ้นยืนและสู้ต่อไปได้ คนที่ไม่ลืมบุญคุณคนอื่น มักจะมีแต่คนรักใคร่ ใครๆก็อย ากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เพราะรู้ว่าสักวัน

คุณจะตอบแทนบุญคุณอย่ างแน่นอน เพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนแล้ว อย่ าคิดลืม ‘บุญคุณคน’ เด็ดข า ด ไม่อย่ างนั้นก็ถือว่าเสียช าติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นคน …

จากเมื่ออดีตถึงปัจจุบัน คนไ ท ย นั้นมีความเชื่อ ที่เล่าต่อกัน มา อย่ างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำนั้นคือ ผู้ที่ร่ำร ว ย มียศฐาบรรดาศักดิ์ หรือผู้ที่มี ฐานะดีในช าตินี้ คือผู้ที่ทำบุญไว้มาก เมื่ออดีตช าตินั้นและก็อีกนัยหนึ่งนั่นคือ

เป็นเทวดากลับช าติมาเกิด ซึ่งความเชื่อนี้นั้น ได้เชื่ อ ม โ ย งกับลักษณะนิสัยที่ดี ของผู้มีศีลมีธรรม นั่นคือ หากผู้ใดมีลักษณะเช่นนี้ คนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับช าติมาเกิดก็เป็นได้ ซึ่งหญิงหรือช ายผู้นั้น ต้องมีความสงบทั้งจิตใจ ทั้งการแสดงออ ก เปรี ยบดังผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาทั้งหล า ยแล้ว

1 เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ และทำความดี

2 เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม เลื่ อ ม ใสในคำสอนและในพระพุทธศาสนา

3 เป็นผู้ไม่ ฉุ น เ ฉี ย ว ไม่ใช้อารมณ์ มากกว่าเหตุผล คิดการไตร่ตรอง โดยถี่ถ้วน ถึงผลที่จะต ามมาทีหลัง

4 เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น หรือ ตื่น ต ร ะ ห น ก เกินเหตุอันควร

5 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ แล้วดำเนินความคิดด้วยปัญญาของตน

6 เป็นผู้ไม่ก่อความ รำ ค า ญ ให้ทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่คิดอะไร ที่ทำให้ ผู้อื่นเ ดื อ ด ร้ อ น ทั้งทางกายและใจ

7 เป็นผู้ไม่บ่น เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นเช่นไร

8 เป็นผู้มีความอ ดทน นิ่งดั่งน้ำ และใจเย็นดังสายลม

9 เป็นผู้พูดด้วยปัญญา มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ า ยคนอื่น

10 เป็นผู้ไม่ โ อ้ อ ว ด ไม่มองว่าตนนั้น ดีกว่าผู้อื่นเสมอ

11 เป็นผู้อ่อนน้อม มีวาจาสำรวม ไม่ ก้ า ว ร้ า ว ทั้งผู้น้อย หรือใหญ่กว่า

12 เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ ฝั ก ใ ฝ่ ฝ่ายใด

13 เป็นผู้ที่ไม่ เ ศ ร้ า โ ศ ก เพราะ สั ต ว์ และสังขารร่างกายที่เ สื่ อ ม ไปแล้ว

14 เป็นผู้ที่ไม่ ถือตนว่าวิเ ศ ษ กว่าใคร

15 เป็นผู้ที่ไม่ ยึ ด ติ ด กับ กิ เ ล ส อ บ า ย มุ ข และสิ่ง ง ม ง า ย ทั้งหล า ย

16 เป็นผู้ไม่คิด ฟุ้ ง ซ่ า น มีสติปัญญา เจริญสมาธิ และสงบ

17 เป็นผู้ที่ไม่ อ ค ติ ธรรมทั้งปวง

18 เป็นผู้ที่ เ ก ร ง ก ลั ว ต่อ บ า ป ต่อ การ ก ร ะทำอันเป็นความชั่ ว ร้ า ย สิ่งที่เบี ย ด เ บี ย น ผู้อื่น

19 เป็นผู้ที่ไม่อ ว ด อ้ า ง ตน หรือใช้ความวิเศษของตน เพื่อให้คนอื่นเชื่อถือ

ที่มา san-sabai, bohatto