คนที่มีจิตใจแข็งแกร่งและเข้มแข็ง จะมีลักษณะ 11 ข้ อนี้

ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันหนักหนามาในชีวิต ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางจากมันได้นั่นแหละคือ การกระทำที่ถือได้ว่าเข้มแข็งมากที่สุด คนหล า ยคนนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวาง จากสิ่งที่ทำให้เขาทุ ก ข์ได้ จึงทำให้พวกเขา ไม่พบเจอความสุขในชีวิตเ สี ยที

เพราะหากเมื่อใดก็ต ามที่เรามัวแต่ยึดติดอยู่กับ สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุ ก ข์ ก็ย ากที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นสุข คนที่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเหล่านี้ได้ ชีวิตของพวกเขาจะมีความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ใจ แต่ถึงอ ย่ างนั้นก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากพอ

เพราะการที่เราจะสามารถปล่อยวางอะไรได้นั้น มันก็ต้องใช้ความเข้มแข็ง และความอ ดทน มากพอสมควร แต่เมื่อไหร่ก็ต ามที่เราก้าวผ่านจุดๆนั้น มาได้ และสามารถที่จะ ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ทำให้เราทุ ก ข์ได้ นั่นถือได้ว่าเราได้เติบโตขึ้นอีกขั้นแล้ว

1. คุณพอใจในสิ่งที่เป็น พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไร เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งใด สำคัญต่อตัวเอง และรู้ว่าได้ใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว

2. คุณซื่อสัตย์กับตัวเอง คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะซื่อสัตย์กับตนเอง คำพูดก็จะมาจากนิสัยของพวกเขา

3. คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่ างจริงใจ คนที่จิตใจเข้มแข็งจะเลือ กทำงานร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแข่งขัน พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าความสำเร็จของผู้อื่นคืออุปสรรคของเป้าหมายของพวกเขาเอง

4. คุณคิดเสมอว่า ความย ากลำบากคือโอกาสในการพัฒนา ความย ากลำบากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใคร แต่สำหรับพวกเขา มันคือครูที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

5. คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเอง มากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็น ในขณะที่คนอื่น มัวแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะเลือ กฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น

6. คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง และการพัฒนาตัวเอง ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

7. คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความอ ดทน แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวเองอย่ างเต็มที่

8. คุณเผชิญหน้ากับความกลัว แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลัวอะไร แต่อย่ างไรก็ต ามพวกเขาก็ต้องกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวมากมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

9. คุณเรียนรู้จากข้ อผิ ดพลาดในอ ดีต แทนที่จะซ่อนความผิ ด หรือหาข้ ออ้าง คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเลือ กที่จะเรียนรู้จากมันแทน

10. คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะรู้ว่า อารมณ์ส่งผลต่อความคิดและการกระทำ พวกเขาจึงจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

11. คุณไม่ทำตัวไร้สาระ ในขณะที่คนอื่นพย าย ามหาข้ ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่น และไม่กล้าเผชิญปัญหา ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะไม่มีทางเ สี ยเวลาทำเรื่องไร้สาระเหล่านี้

ที่มา   verrysmilejung    bohatto