คนที่นอ กใจคนรัก เจ้าชู้ ไม่รู้จักพอ จะได้รับ 7 ผลก ร ร มนี้

ในความสัมพันธ์ความรักนั้น การซื่อสัตย์และการไม่นอ กใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คนที่คิดนอ กใจคนที่รักนั้น ก็คือคนที่ไม่มีศรัทธาในความรักและไม่เข้าใจความรักดีพอ พวกเขาเพียงแค่ต้องการสนองตัณหาภายในใจของเขา

ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าการนอ กใจคนรักนั้นเป็นสิ่งที่ผิ ดอ ย่ างมาก แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็คิดที่จะทำมันอยู่ดี คนแบบนี้ต่อให้มีความรัก ก็มีความรักที่ไม่ยืนย าว เพราะคงไม่มีใครหรอ กที่จะรับคนนอ กใจหรือเจ้าชู้ได้

คนที่มีนิสัยเจ้าชู้ไม่รู้จักพอ ต่อให้คบกับใครก็ไม่มีใครกล้าฝากชีวิตไว้อ ย่ างแน่นอน และนอ กจากนั้นพวกเขามักจะชอบสร้างแต่ปัญหา และใช้จ่ายเงินอ ย่ างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต คนแบบนี้ นอ กจากจะล้มเหลวในเรื่องความรักแล้ว พวกเขายังเป็นพวกล้มเหลวในชีวิตอีกด้วย

1. ชีวิตมีเส้นทางที่ตกต่ำ ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้าง

2. ไร้ซึ่งเกียรติ ชื่อเ สี ยง และการยอมรับ คนที่นอ กใจคนอื่น

เลือ กคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ข้างในจริง ๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่ลับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ า ยเ สี ย ๆ ห า ย ๆ ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรติได้ เพราะไม่เจริญ ทำได้ไม่นา นก็มีเรื่องเ สี ยห า ย คนรอบข้างรังเกียจ

3. บุตร บริวาร คนใต้ปกครองไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่า หากมีลูก ก็จะได้ลูกเวรลูกก ร ร มที่นำแต่ความเดือ ดร้อนทุ ก ข์ใจมาให้

4. เมื่อยังมีชีวิต ก ร ร มที่ได้กระทำจะส่งผล ให้ต้องแยกจากคนที่รัก

มีคนรักก็มักถูกคนอื่นแย่งชิงไป ไปรักใครเข้า ไม่นานก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

5. เมื่อเป็นคนลักกินขโมยกิน คบชู้ นอ กใจ นานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไป

จากที่เคยกล้าหาญ มั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็เสื่อมลง เป็นคนขี้ระแวง หัวเ สี ยง่าย กังวลไปซะทุกอ ย่ าง กลัวคนจะทำร้ า ย กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงินทองมาก ใส่เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจกลับโทรมลงไปทุกวัน

6. หากชีวิตไร้บุญวาสนาใหญ่ ก่อนต า ย ชั่ ว ร ะยะหนึ่งจะนึกถึง

แต่ก ร ร ม ชั่ ว ที่ ได้นอ กใจคนรักไว้ ต า ย จากความเป็นคน ก็มีแต่นรกและความเป็นเปรตที่แสนทรมาน ต ามผลก ร ร มที่ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบาปครั้งนี้ เป็นคนที่ดีมาก มีศีลธรรมมาก ผลของบาปก ร ร มก็จะยิ่งหนาแน่น และย าวนาน มากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพันปี ก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง

7. โ ร ค เยอะ ป่ ว ยง่าย คนที่คบชู้ แย่งผัวแย่งเมียคนอื่น

อีกหนึ่งผลก ร ร มที่ไม่น่าเชื่อก็คือ เรื่อง โ ร ค ภั ย โดยเฉพาะ โ ร ค ลับ ๆ ที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ มักมีอาการกันแทบทุกคน จากผลก ร ร มนี้ ต่างกันแค่มากน้อยเท่านั้น

ที่มา  stand-smiling  bohatto