คนชอบดื่มกาแฟดำทุกวันต้องรู้ 12 คุณโยชน์ดีๆ ของการดื่มกกแฟดำทุกวัน

ในทุกๆ วันหล า ยๆ มักที่จะดื่มกาแฟ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่งกายของคุณตื่นในย ามเช้าๆ และกาแฟที่หล า ยๆคนมักจะเลือ กดื่ม

ก็คือ กาแฟดำ แต่เคยรู้ไหมว่าการดื่มกาแฟดำทุกวันนั้นมีประโยชน์กับตัวคุณมากแค่ไหน

วันนี้เราก็มีบทความมานำเสนอเกี่ยวกับ คนชอบดื่มกาแฟดำทุกวันต้องรู้ 12 คุณโยชน์ดีๆ ของการดื่มกกแฟดำทุกวัน ไปดูกันว่าการดื่มกาแฟดำทุกวันนั้นดีต้อสุขภาพอย่ างไรบ้าง

การดื่มกาแฟเป็นสิ่งที่หล า ยคนชื่นชอบ เพราะความรู้สึกหลังได้จิบกาแฟอุ่นๆในตอนเช้า หรือ การดื่มกาแฟเย็นในช่วงบ่ายเป็นอะไรที่แสนจะชื่นใจ อย่ า งบรรย ายไม่ถูก ช่วยปลุกให้ ส ม อ งทำงานได้อ ย่ า งเต็มที่

สำหรับคนที่ดื่มกาแฟทุกวันคงจะเข้าใจความรู้สึกนี้ ซึ่งในช่วงหล า ยปีมานี้ ร้านกา แฟก็ได้รับความนิยมจากเหล่าลูก ค้ า ค อ กาแฟ

ทั้งหล า ยแหล่ พากันไปเ ส พบรร ย ากาศของร้านกาแฟสวยๆ กับกาแฟอร่อยๆสักแก้ว กล า ยเป็นหนึ่งในไ ล ฟ์ ส ไต ล์ของคนไ ท ยไปแล้ว

1 ลดความเครียด

มีการวิจัยที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการดื่มกาแฟดำว่า สามารถช่วยให้ผู้ดื่มมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ลดความเครียดได้กว่า 20 เปอร์เซนต์ โดยการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวัน จะทำให้ลดความ หั วร้ อ น หงุดหงิด และลดอาการ วิ ต กกั งว ลได้

2 ไม่แก่

การดื่มกาแฟอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เราไม่แก่ไว ดูอ่อนเ ย า ว์กว่าค นรุ่นเดียวกัน เพราะในกาแฟดำมีส า รต้ านอ นุ มู ลอิ สระอยู่ ช่วยให้เซลล์ผิว

ของเราแข็งแรง ไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัย ทำให้เรามีผิวที่แข็งแรง และยังทำให้ผิวของเราสามารถฟื้นฟูตัวเองหลังโดนแสงแดดได้ด้วย

3 มีแรงอยู่เสมอ

หลังดื่มกาแฟเรามักรู้สึกสดชื่น เพราะส า รค า เฟอีนในกาแฟจะทำให้การทำงานของส ม อ งส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายตื่นตัวรู้สึกมีพลัง

มีเรี่ยวแรง ทั้งนี้ เคยมีการทำการทดสอบกับนักกีฬาหลังดื่มกาแฟไป 1 แก้ว เขาสามารถฝึกซ้อมได้นานขึ้นจากที่เคยทำได้ เป็นเวลากว่า 1 ชั่ วโมง

4 ป้องกันโ ร ค ห อ บ หื ด

คาเฟอีนในกาแฟ มีฤ ท ธิ์ในการลดระดั บ ความเค รี ย ดและป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส รอง โดยโ ร ค ห อ บนั้นเกิดจากป ระ ส า ทสำรองถูกกระ ตุ้ น

เมื่อผู้เป็นโ ร ค ห อ บ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำก็จะช่วยลดความเครียดของปร ะส าท สัม ผั สสำ รอ ง ไม่เกิดภาวะห อ บขึ้นอีก

5 ป้องกันโ ร ค หั ว ใ จ

กาแฟดำช่วยให้ลดความเสี่ ย งในการเป็นโ ร คหั วใ จ เพราะมีวิต ามินบีรวมชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยลดคอเ ล สเ ตอรอลใน เ ลื อ ด และป้องกันหลอ ด เ ลื อ ด แข็งตัว ทำให้ เ ลื อ ด ไม่แข็งตัวและไม่เกิดการอุดตันในหล อ ด เ ลื อ ด

6 ป้องกัน อั ลไ ซ เ ม อ ร์

มีการวิจัยจากประเ ท ศ ฟิ น แ ล นด์ เมื่อทดลองให้ช ายวัยกลางคนดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วในระยะเวลาหนึ่ง สามารถช่ วย ชะ ลอ ก ารเกิดภา วะความจำ เสื่ อ มได้ถึง 65 % ทั้งนี้

ผลการพิสูจน์ว่ากาแฟมีส่วนช่วยในการบำรุงส ม อ ง โดยเฉพาะในส่วนของความจำ ซึ่งตรงกับข้ อมูลของการวิ จัย ในอเมริกา ซึ่งเผยว่า การดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว จะช่วยพัฒนาความจำระยะสั้นได้อ ย่ า งดี

7 ป้องกันโ ร ค มะ เ ร็ง

กาแฟดำมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโ ร ค ร้ า ยอย่ างม ะ เ ร็ งได้ จากกรดอะซิติกที่อยู่ในกาแฟ จะช่วยยับยั้งการเติบโตของเ ซ ล ล์เ นื้ อ ร้ า ยและเข้าทำ ล า ยเ ซ ล ล์ที่ผิ ดปกติ ที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะกล า ยเป็นก้อน ม ะ เ ร็ งได้

8 ลดความเสี่ยงเ บ า ห ว า น

เพราะในกาแฟมีส า รที่ช่ ว ยต้ าน อ นุ มู ล อิสระมากกว่าผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่ โดยผู้ ป่ วยที่เป็นโ ร ค เบ าหวานจะมีระดับน้ำต าลใน เ ลื อ ด สูง การทานกาแฟดำ จะช่วยลดระดับน้ำต าลใน เ ลื อ ด ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ

9 แก้ ป ว ด ไ ม เ ก ร น

สำหรับผู้ที่มีอาการป วดหั วข้างเดียวบ่อยๆ การดื่มกาแฟจะช่วย รั ก ษ าอ าก าร ป ว ด ชั่ วค ร า ว เหล่านี้ได้ เพราะส า ร คา เ ฟ อี น จะช่วยให้ หล อ ด เ ลื อ ดขย าย โดยเมื่อหล อ ด เ ลื อ ดขย ายตัวมากขึ้น ส่ งผลให้ เ ลื อ ด มีการไหลเวียนได้ดีขึ้น แก้อากา รป ว ดหั วไ ด้อ ย่ า งดี

10 นิ่ วในถุ ง น้ำ ดี

การดื่มกาแฟจะช่วยล ด เปอร์เซนต์ในการเกิด นิ่ วใ นถุ งน้ำดี โดยมีการค้นพบว่าหากดื่มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว จะทำให้โอ กาสในเกิดโ ร ค นิ่ ว ในถุงน้ำดีได้มากถึง 50 % เนื่องจากกาแฟจะกระ ตุ้ น การทำงานของระบบขั บ ถ่ าย

11 ออ กกำลังกายดีขึ้น

กาแฟสามารถช่วยให้การออ กกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะกาแฟจะลดและบรรเทาอาการป ว ด กล้ า มเนื้อได้มากถึง 50 % เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเลย

12 ลดน้ำห นั ก ช่วยล ด ไ ขมัน

กาแฟดำมีส่วนช่วยในการส ล า ยไ ข มั นในร่างกาย เพราะจะเข้าไปเร่งระบบการเ ผ าผ ลาญจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนัก การดื่มกาแฟดำร้อน

จำช่วยก ร ะ ตุ้ นให้กรดในก ร ะเ พ า ะทำงาน ทำให้ร่างกายเราสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้น แถมยังป้ อ งกันไม่ให้ไ ข มัน สะสมในร่างกายด้วย และยังช่วยลดอั ต ร า การเกิดคอเ ล สเ ต อ ร อลในร่างกายอีกด้วย

ข้ อดีของกาแฟ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ว่าการทานกาแฟในปริมาณที่มากขึ้นจะช่วยให้ห า ยจาก โ ร คต่างๆ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ระบบร่างกายของเราสามารถทำงานได้อ ย่ า งเต็มที่มากขึ้นในบางเรื่อง บางช่วงเวลาเท่านั้น

ดังนั้น การสังเกตว่า เราสามารถดื่มกาแฟได้ในปริมาณไหนจึงจะรู้สึกว่าพอดี ไม่เกิดอาการใจสั่นหรือเกิดอาการวิตกกังวล ก็สามารถดื่มได้อ ย่ างสบายใจ แต่ย้ำอีกครั้งว่า ต้องเป็นกาแฟดำเท่านั้น จึงจะดีที่สุด

ที่มา krustory