ข่ า วดี เคาะแล้ว แจกเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน

ข่ า วดี เคาะแล้ว แจกเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน

เป็นข่ า วดีของเกษตรกร โด ยรา ยงานว่า วันที่ 22 เม.ย. นายอนันต์ สุวร รณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย เตรียมเสนอ มาตรการเยี ย วย าเกษตรกร ต ามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาทต่อทะเบียนเกษตรกร

โดยเตรียมเสนอต่อคณะกร รมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแ พ ร่ระบ า ด ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ซึ่งมาตรการเยี ย วย าเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับการลงทะเบียนขอรับการเยี ย วย าผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน มีการ ระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคนเป็นเกษตรกร ดังนั้นการหารือ กับคณะกร รมการฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ชี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรว่า การลงทะเบียนผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียน

ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วย ทำให้ใน 10 ล้านคน ระบบเอไอระบุว่ามีอาชีพเกษตรกร แต่ในจำนวนนั้นมีประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือเอง ดังนั้นอีกประมาณ 6-7 ล้านคน หากมีการอุทธรณ์ หรือ กระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยี ย วย า 5,000 บาทต่อเดือน

ที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบ แต่เมื่อประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กิจกร รมทุกอย่างหยุดชะงักลง การเก็บเกี่ ย วทำไม่ได้ การนำผลผลิตออ กขายเป็นไปได้ลำบาก หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความย ากจนอ ยู่แล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธร รมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น

ทั้งนี้มีเกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน แล้วถูกดีดออ กจากบัญชีการช่วยเหลือนั้น กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงกับคณะกร รมการว่า ควรเปิดโอ กาสเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้อุทธรณ์และรับเงิน 5,000 บาทดังกล่าวในกรณีที่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพ ค้าข า ย หรือขับแท็กซี่จริง

ต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯในมาตรการดังกล่าวจะช่วยต ามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่นับเป็นราย ซึ่งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย

แบ่งเป็นที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมงไม่เกิน 1 ล้านทะเบียน ปศุสั ต ว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอัพเดททุกรอบการผลิต”

นายอนันต์กล่าวว่า การช่วยเหลือ ดังกล่าวเป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบโ ค วิ ด-1 9 เท่านั้น ไม่เกี่ ย วกับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งชาวสวนปาล์ม ย าง ข้าว มันสำปะหลัง

ซึ่งยังเดินหน้าต ามการประกันรายได้ต่อไป นอ กจากนี้เกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่ม ในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสี ยห า ยจากภั ยธร รมชาติและอื่นๆ ที่เป็นมาตรช่วยเหลือปกติต ามสถานการณ์