ขั้ นต อนง่ายๆ ลงทะเบี ยน กู้เงินฉุกเ ฉิ นออมสิน กรอ กข้อมูลไม่กี่ข้อ รอรับเงิน

ขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียน กู้เงินฉุกเ ฉิ นออมสิน กรอ กข้อมูลไม่กี่ข้อ รอรับเงิน

จากสถานะการ การแ พร่ร ะบา ด ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยเงินกู้ฉุ ก เ ฉิน โดยวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอ กเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือนปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับช่ว ย เ หลือผู้ได้รับผลกระทบจาก คาดว่าจะมีประชาชน ที่เ ดื อ ดร้อนเข้าใช้บริการเงินกู้ ที่ธนาคารราว 15 ล้านคน โดยเปิดลงทะเบีย น ผ่ า นช่องทางออนไลน์

สำหรับขั้นตอน ลงทะเบียนกู้เงินฉุ กเฉิ น ออมสิน มีดังต่อไปนี้

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซ ต์ลงทะเบีย น ธนาคารออ มสิน

2. คลิกคำว่า ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า หน้าถัดไป

4. กรอ กข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

– เลขที่บัตรประชาชน

– ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

– นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

– เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

– E-mail (ถ้ามี)

– อาชีพ

– รายได้

– ผลกระทบ

– เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

5. ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับกา ร อ นุ มัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อ ก ลั บ ภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี

อย่ างไรก็ต าม การพิจารณาสินเชื่อเ ป็ น ไปต ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลของท่านไ ม่ ถู กต้อง/ไม่ครบถ้วน

จะไม่ได้รับการพิจาร ณ า สินเชื่อ และถ้าไม่ได้รับการติดต่อ กลับ ภ ายใน 5 วัน ถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเ ก ณ ฑ์ที่ธนาคารกำหนด