การไฟฟ้า แจงขั้ นตอ นชำร ะค่ าไฟฟ้า เดือน เม.ย. หลังมีมาตรการ ลดค่าไฟ-ใช้ฟ รี

การไฟฟ้า แจงขั้ นตอ นชำร ะค่ าไฟฟ้า เดือน เม.ย. หลังมีมาตรการ ลดค่าไฟ-ใช้ฟ รี

หลังจากมีการประกา ศ ให้มีมาตรการ ช่ ว ยเห ลื อ ให้ล ดค่าไฟ-ใช้ฟ รี โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เม.ย. เพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยว่า ต ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563

ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอ ยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถ านก ารณ์การ ระ บ า ด เพื่อให้เป็นไปต ามมติดังกล่าว

ในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย.2563 ดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอ ยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอ มป์ (ประเภท 1.1.1) ไม่ต้องชำร ะค่ าไฟฟ้าต ามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย.

2.ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอ ยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอ มป์ (ประเภท 1.1.2) ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย.2563 แล้ว สามารถชำระค่าไฟฟ้าต ามหลักเกณฑ์ที่คณะกร รมการกำกับกิ จก ารพลังง าน (กกพ.) กำหนด ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำร ะค่ าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการคื นค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง

ประกา ศดังกล่าว