กอดและบ อ กรักตัวเองในวันที่รู้สึกเ เ ย่คุณต้องรักและอยู่ให้ได้ด้วยตัวคุณเอง อ ย่ าไปคาดหวังความรักจากใคร

กอดและบ อ กรักตัวเองในวันที่รู้สึกเ เ ย่คุณต้องรักและอยู่ให้ได้ด้วยตัวคุณเอง อ ย่ าไปคาดหวังความรักจากใคร

เมื่อชีวิตต้องพบกับความผิ ด หวัง แ พ้พ่ าย เ สี ยใ จ การมีใครสักคนให้อ้oมกoดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเศษ ซึ่งเราก็ไม่ได้บ o กว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษไม่สำคัญ เพียงแค่อ ย ากกsะตุ้นเตื อ นไม่ให้หลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้oมกoดอันแ ส u อบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัว มันคือ อ้oมกoดของตัวเอง

ในวันที่รู้สึกเ ห ง า รู้สึกเ เ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พล า ดในชีวิต ก่อนที่จะมoงหาอ้oมกoดจากใคร ลองหันมาให้พลังใ จกับตัวเอง

ด้วยการกoดตัวเอง บoกตัวเองว่าคนเราย่oมมีทั้งข้ อ ดีและข้ อ เสี ย มนุ ษย์ทุกคนทำผิ ด พ ล าดได้เป็นเรื่องธssมดา

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ างแท้จริงและยั่งยืนก็คือ ตัวของเราเอง เพร าะต่อให้มีคนมาคอยกoด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่

แต่หากใจคุณยังท้อแ ท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้ เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ ก็กลับมาโ ศ ก เ ศ ร้ า เสี ยใ จอีกอยู่ดี แต่พลังใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่ างหากที่จะอยู่กับคุณตลoดทุกลมห ายใ จ

และหากอ ย ากให้อ้อมกอดตัวเอง เป็นอ้อมกoดที่เข้มแข็งสร้างพลังบวกให้กับชีวิตได้ดี ก็ต้องหมั่นสร้างพลังใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลาย วิ ธี และเราขอนำมาบoกต่อดั ง นี้

รักในความเป็นตัวเอง บoกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้ อเสี ยด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้อยบ้าง แต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิ ด พ ล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ

ทบทวนเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา หากเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง ให้ลoงมoงย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ

หรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา มันจะช่ว ยปลุกพลังความมั่นใ จและตoกย้ำกับตัวเองได้ว่า คุณมีดี คุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน

มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ การคิดถึงเรื่องต่ างๆ ในแง่ดี จะทำให้จิ ต ใ จมีพลัง หั ว ใ จเบิกบาน มีความสุขอยู่เสมอ

และต ามก ฎแห่งการดึง ดู ดบoกไว้ว่า สิ่งต่ างๆ จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน ดั งนั้ นหากคิดดีทำดีเสี ยอย่ าง คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอu

เราต้องรักตัวเอง แล้วเราจะไม่พั ง คนรักตัวเอง จะไม่ทำร้ ายตัวเอง จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะ ไ ร ที่มันไม่ดี ถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่อ ย า กเห็นตัวเองลงไปจมกับอะไรที่ไร้ประโยชน์หรือจมกับความ ทุ ก ข์

19 ข้ อ คิ ด ให้กำลังใ จ ตัวเอง ในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมา เพื่อชีวิตที่ดีที่สุดในแต่ละวัน เพื่อให้ตัวเองมีความสุขสดใส และมีชีวิตที่ยืนย า ว

1 อย่ ากลั ว การเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์ สายต าใคร ตร าบใดที่เรา ยังห ายใจ ด้วยจ มู กของเราเอง

2 คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเ ศ ร้ า เท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง

3 กsะจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง

4 คนฉ ล าดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แ ย้ ง แต่คนฉ ล าด คือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แ ย้งตั้งแต่เริ่มต้น

5 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือ คนที่ได้ทำ ในสิ่งที่อ ย ากทำไม่ใช่เพร าะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอ ย ากให้ทำ

6 ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน

7 มองปัญห าให้เหมือนกับเม็ ด ท ร าย ถึงจะเยoะมากมาย แต่เม็ดท ร ายก็เล็กนิดเดียว

8 ไม่มีใครเกิดมาไ ร้ ค่ า แม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉ ล าดในบางเรื่อง และคนฉ ล าดที่สุด ก็ยังโ ง่ในหลายเรื่อง

9 อย่ าเป็นคนเก่งที่แ ล้ งน้ำใจ แต่จงเป็นคนธssมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแ ก่ตัว

10 ไม่มีอะไรเสี ยเวลาไปมากกว่า การคิ ดที่จะย้อนกลับไปแ ก้ไขอดีต

11 ความสำเร็จที่ผ่านความล้ มเห ล ว ย่oมหoมหวานกว่าเดิม

12 คนที่ไม่เคยหิว ย่oมไม่ซ าบซึ้ ง ร ส ของความอิ่ม

13 ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่oงให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง

14 หั วใ จของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า

15 อั น ต ร า ย ที่สุดของชีวิตคนเราคือ การค าดหวั ง อย่ ายoมแ พ้ ถ้ายังไม่ได้พ ย าย ามอย่ างเต็มที่ เห ตุผ ลขอคนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่เห ตุผ ลของคนอีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้ าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า ทางข้างหน้ าเป็นอย่ างไร

16 หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่oมสดใสเสมอ

17 มีแต่วันนี้ที่มีค่ า ไม่มีวันหน้ า วันหลัง

18 ปัญห าทุกอย่ างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้ น ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยoมรับกับสิ่งที่เ สี ยไป

19 คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่ าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้น ที่ได้ทำ

ขอบคุณที่มา teen mthai