กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพ ฟ รี แถมเบี้ ยเลี้ ยงวันละ 150 บาท

กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพฟ รี แถมเบี้ ยเลี้ ยงวันละ 150 บาท

ข่าวดีสำหรับผู้ว่างงานที่ต้องการ มีอาชีพ วันที่ 22 เม.ย. 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบ ต้องหยุดงานข า ดรายได้เพื่อใช้จ่ า ยในครอบครัว

จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะอาชีพ

จึงกำหนดมาตรการในการให้ความช่ว ยเหลื อแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จากผลกระทบดังกล่าว รวมถึงแรงงานที่ต้องหยุดงานจากสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่ วคราว

ได้รับโอ กาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และมีรายได้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย จึงจัดโครงการฝึกอาชีพต ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรม กระจายเป้าหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การฝึกอาชีพดังกล่าว มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสูตรที่ดำเนินการ เช่นการปลู กผักไฮโดรโปนิกส์ บาริสต้ามืออาชีพ

การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอ ดข า ย การประกอบธุรกิจกาแฟ การประกอบอาหาร และการทำขนม เป็นต้น ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ ยเลี้ ยงวันละ 150 บาท

ดังนั้น ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง U p sk i l l และ R e sk i l l พร้อ มเสริ มทักษะภาษ าต่ างปร ะเทศ ทักษะด้านคอ มพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ต ามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีเป้าหมายดำเนินการอีก 7,000 คน

ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาที่ฝึกอบรมต ามความต้องการของแต่ละพื้นที่และสอ ดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด

และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0 2392 4790-4 หรือ 0 2245 4317 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035