12 โชคชะต า ต ามตำร าของไทยโบร าณ บอ กด ว งชะต าของคุณ

หากคุณชอบการดูด ว งทำนายชะต าชีวิต วันนี้เรามีเรื่องร าวเกี่ยวกับการทำนายโชคชะต า จากตำร าพรหมชาติ ที่หล า ยๆคนเคยได้ดูแล้ว บอ กว่าแม่น มากทีเดียว แอดเลยขอหยิบนำมาฝากให้เพื่อนๆที่ชอบการดูด ว งเช่นนี้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ต ามตำร าพรหมชาติของคุณโบร าณ ได้มีการแบ่งแยกโชคชต าไว้ทั้งหมด 12 แบบ เมื่อถึงแต่ละปีนั้นก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น มากมายที่แตกต่างกันออ กไป ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงปีนั้นคุณอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ของแต่ละบุคคล

ซึ่งจะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป ถ้าผู้ใดต้องการจะทร าบโชคชะต าของตนเองว่าตกอยู่ในเกณฑ์ใด ก็ขอให้นำอายุปัจจุบันของตัวท่านเองนั้นนำมาทำนายท า ยทัก นำมาชี้ที่ตำร าพรหมชาติแบบโบร าณนี้ได้เลย ถ้าต้องการดูของปีหน้า ก็บวกอายุไปอีก 1 แล้วดูต ามวงกลม ตำร าพรหมชาติ

ถ้าใครเป็นผู้ชาย ให้เริ่มต้นนับอายุของตัวเองจากเจดีย์ ซึ่งเจดีย์จะนับเป็นปีที่ 1 นับเวียนไปทางขวามือ ให้ครบอายุปัจจุบันของคุณ

ถ้าหากคุณเป็นผู้หญิง ให้เริ่มนับอายุจากเจดีย์ โดยเริ่มต้นจากนับเจดีย์เป็นปีที่ 1 หลังจากนั้นก็นับไปเรื่อยๆเวียนไปทางซ้ายมือ ให้ครบอายุปัจจุบันของคุณ

1 โชคชะต าตกอยู่ที่ นาคร าช

นั่นหมายความว่าในช่วงนี้จัดว่าไม่ดีสักเท่าไหร่ ให้ระมัดระวังตัวเองเรื่องของการเ จ็ บไข้ ปัญหาการพูดการจา การเถียง การติดต่อสื่อส า ร จะมีผู้ปองร้ า ย คิดไม่ดี ช่วงนี้แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา อุทิศส่วนบุญให้กับผู้คนทั้งหล า ยที่มาเบียดเบียน แล้วชีวิตจะดีขึ้นต ามความปร ารถนาอ ย่ างแน่นอน

2 โชคชะต าตกอยู่ที่ เเม่มด

ในปีนี้ตัวท่านเองจะได้พบกับคนที่มีอายุมาก คนที่เป็นเจ้านาย จะได้รับการค้ำชูให้พบแต่ความสุขความเจริญ คำพูดของตัวท่านเองในช่วงนี้จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่ใครหล า ยคนไปทั่ว กล า ยเป็นผู้ที่มีโชคลาภอยู่ในระดับปานกลาง ชีวิตในช่วงนี้เหนื่อยบ้างท้อบ้างปะปนกันไป

3 โชคชะต าตกอยู่ที่ พ่อหมอ

ในปีนี้ชีวิตของคุณจะพบกับญาติผู้ใหญ่มากมาย จะได้รับการช่วยการพิจารณาต่างๆ มีการอุปถัมภ์ค้ำชูแก่ตัวท่าน มีการให้ยศตำแหน่ง ฐานะ ชีวิตของท่านในช่วงนี้จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภเข้ามาสู่ตัวหรือที่ เป็นที่พึ่งพิงทั้งกายและใจของคนอื่นได้

4 โชคชะต าตกอยู่ที่ คนขื่อคา

นั่นหมายความว่าปีนี้จัดได้ว่าตกอยู่ในโชคชะต าที่มีฐานะไม่สู้ดีเท่าไหร่ จงระมัดระวังญาติพี่น้องบางคนที่นำความเดือ ดร้อนใจมาให้ คนรักอาจจะตีตัวออ กห่างทำให้เกิดปัญหา ช่วงนี้ให้เร่งภาวนาสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นการสะเดาะเ ค ร า ะ ห์ให้กับตนเอง พย าย ามอ ย่ าเดินทางไกลอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโ ท ษต ามมา

5 โชคชะต าตกอยู่ที่ เทวดาขี่เต่า

นั่นหมายความว่าปีนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการงานก็จะมีอยู่อ ย่ างพอเพียง มีร ายจ่ายออ กไปมากร ายรับก็มากเช่นเดียวกัน ปีนี้จะทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลังให้รอบค อบ มิฉะนั้นอาจจะเกิดผลที่ผิ ดพลาดขึ้น มาได้ และก่อให้เกิดความเดือ ดเนื้อร้อนใจต ามมา

6 โชคชะต าตกอยู่ที่ ฉัตรทอง

นั่นบ่งบอ กว่าในช่วงปีนี้ท่านจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับโชคลาภ มั่งมีเงินทองไปด้วยท รั พ ย์สิน มากมาย บริวารญาติมิตรจะเพิ่มขึ้น มีผู้ใหญ่ค อยช่วยค อยอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอ ย่ างดียิ่ง โชคชะต าชีวิตในปีนี้จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ

7 โชคชะต าตกอยู่ที่ ร าหู

นั่นก็หมายความว่าในปีนี้ท่าน มีโอกาสที่จะได้รับความเดือ ดร้อนเนื้อร้อนใจ อาจจะเป็นถ้อยคำของผู้อื่นที่มากระทบจิตใจของคุณ จนทำให้เกิดความเดือ ดร้อนใจอยู่เสมอ และยังมีโอกาสที่จะต้องเ สี ยท รั พ ย์สิน มากมาย เธอเป็นปากเ สี ยงกับคนข้างบ้าน พบความวุ่นวายที่ไม่รู้จบ มีโอกาสป่ ว ย เ จ็ บ อายุมากขึ้นให้ระมัดระวัง

8 โชคชะต าตกอยู่ที่ ปร าสาท

นั่นก็หมายความว่าในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะสละโสดและจะได้พบกับเนื้อคู่ ชีวิตท่านจะได้พบกับความเจริญก้าวหน้า จะมีความสุขมากมายเกิดขึ้น กิจการและการทำงานใดๆมีโอกาสได้ผลประโยชน์ที่พึงพอใจ สมความปร ารถนาทุกประการ มีเกณฑ์ที่จะได้รับสั ต ว์สี่เท้าสองเท้าเข้ามาในชีวิต การค้ าข า ยดีเจริญรุ่งเรือง

9 โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ เรือนหลวง

งั้นก็หมายความว่าในปีนี้ท่านจะได้รับจากความสุขกายสบายใจเป็นอ ย่ างยิ่ง ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในเรื่องของการทำงานกิจการต่างๆจะมีโชคลาภเสมอ มีเกณฑ์ได้เงินได้ทอง มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ศั ต รูใดๆที่คิดไม่ดีด้วยก็จะแพ้ภั ยตัวเองไปในที่สุด

10 โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ คนที่ไม่มีค อ

นั่นก็หมายความว่าในช่วงปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับความเดือ ดร้อนเป็นอ ย่ างยิ่ง อ ย่ าพย าย ามทำอะไรร้อนรน หรืออ ย่ าทำอะไรเร่งรีบ จะนำมาซึ่งปัญหาแก่ท่าน ในช่วงนี้จะได้รับความทุ ก ข์ย ากลำบากเข็ญใจ มีเกณฑ์ที่จะต้องเ สี ยเงินทองมากมายอยู่เสมอ

11 โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ ฉัตรเงิน

ก็หมายความว่าปีนี้ท่านจะมีความสุข โชคชะต าเงินทองจะไหลเวียนเข้ามาในชีวิต มีเงินทองมากมาย คนที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าจะค อยอุปถัมภ์ค้ำชู ถ้าทำงานเกี่ยวกับการค้าการขายงานร าชการ ก็จะมีการได้เลื่อนตำแหน่ง จะมีความเจริญก้าวหน้าอ ย่ างยิ่ง

12 โชคชะต าของคุณตกอยู่ที่ เจดีย์

นั่นหมายความว่าในปีนี้ชีวิตของท่านนั้น มักจะเจอเรื่องร าวดีๆเกิดขึ้น มากมาย มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสุขกายสบายใจเกิดขึ้น กุศลผลบุญใดๆจะดียิ่งนัก ปร ารถนาสิ่งใดในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จเป็นไปต ามหวังทุกประการ

โชคชะต านำพาให้พบเจอ กับเรื่องร าวเหล่านี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณไปแล้ว แล้วถ้าหากท่านใดต้องการที่จะรู้โชคชะต าในช่วงปีหน้า ในช่วงต้นปี ก็ให้นำอายุในช่วงปีหน้ามาเรียงลำดับต ามคำทำนายไว้ได้เลย และขอให้เพื่อนๆทุกคนแบ่งบุญนี้ให้กับผู้อื่น แล้วชีวิตจะอยู่ดีมีความสุข มีความปร ารถนา สาธุบุญใหญ่

ที่มา  postsod