ไม่อย ากให้ชีวิตตกต่ำ โบร าณว่าอ ย่ าทำ 15 สิ่งนี้จะหากินไม่ขึ้น

สำหรับในบ้านเราความเชื่อของคำโบร าณนั้น มีอยู่มากมายหล า ยอ ย่ าง ซึ่งจะถูกนำมาสอนลูกหลานคนรุ่นหลัง บางสิ่งก็บอ กไว้ว่าถ้าทำแล้วจะทำให้ชีวิตตกต่ำ หากินไม่ขึ้น ดังนั้นวันนี้เรามีบทความ ไม่อย ากให้ชีวิตตกต่ำ โบร าณว่าอ ย่ าทำ 15 สิ่งนี้จะหากินไม่ขึ้น จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. เกี่ยวกับ กระเป๋าสต างค์

เปลี่ยนกระเป๋าสต างค์ใบใหม่เสมอเมื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ และให้ใส่เ งิ นจำนวน 900 หรือ 9,000 ใน กระเป๋าไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ เป็นการถือเ ค ล็ ดเอาฤกษ์เอาชัย เพื่อให้กระเป๋าใบนั้น มีโชคลาภ เรียกเ งิ นเรียกทองเข้ากระเป๋า มีเก็บมากกว่าจะต้องควักออ กไป และทุกครั้งที่รับเ งิ นสดเข้ามา คนโบร าณมักจะให้นำเ งิ น มาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน เป็นการถือเ ค ล็ ดเรียกโชคกันจริงๆ ต ามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่

2. เกี่ยวกับ พระสิวลี

ควรหาโอกาสไปกร าบไหว้พระสีวลีที่วัดใดก็ได้ที่สะดวกจะเดินทาง หรือใกล้ที่อยู่อาศัย เชื่อว่า พระสีวลีเป็นเอตทัคคาโชคลาภ ท่านเป็น 1 ใน 80 ศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เมื่อไปกร าบไหว้ขอพรแล้ว จะช่วยเสริมสบารมี ชีวิตจะมีโชคดีขึ้น มีความร าบรื่น เจริญก้าวหน้า มีเ งิ น มีทองเพิ่มพูน มากขึ้น

3. เกี่ยวกับสุนัข สุนั ข-แ ม วจรจัด

แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัข หรือแมวจรจัดที่หิวโหยบ้าง ในวันฝนตกก็อนุญาตให้สั ต ว์จรจัด เข้ามาหลบฝนในชายคาบ้าน การทำบุญทำทานกับสั ต ว์นั้นให้อานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเราได้อ ย่ างมหาศาล

4. เกี่ยวกับ เตียงนอน

ห้ามตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ำ ถือเป็นการดับโชคลาภ ทำให้อับโชค อ ย่ าตั้งเตียงนอนโดยหันปล า ยเตียงเล็งตรงกับประตูทางเข้า นอ กจากจะทำให้ฝันร้ า ยแล้วยังอับโชคอีกด้วย

5. เกี่ยวกับ ยักษ์และร าหู

ไม่ควรมีรูปภาพ หรือรูปปั้นยักษ์และร าหูประดับตกแต่งในบ้าน เพร าะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกัน มีแต่เรื่องร้อนๆ ข า ดโชคข า ดลาภ พลังของวิญญาณ อ ย่ านำโปสเตอร์, รูปภาพหนังผี, คนบาดเ จ็ บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้าน ยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เ สี ยชีวิตไปแล้ว หลีกเลี่ยงภาพน่ากลัว หรือ ดูดุร้ า ย เพร าะล้วนเป็นแหล่งเรียกคลื่นพลังงานที่ไม่เป็น มงคล จะทำให้โชคลาภหดห า ย คนในบ้านจะมีแต่เรื่องร้ า ยๆ เกิดขึ้น เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ การนำภาพมาติดผนังประดับบ้านควรเลือ กภาพที่ดูสวยงาม

6. เกี่ยวกับ ห้องครัว

ห้องครัวเป็นขุมพลังของบ้าน ควรดูแลปัดกวาดเช็ดถู และจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมอ อ ย่ าปล่อยให้ครัวสกปรก บ้านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกมักจะอับโชค การเ งิ นติดขัด ไม่เจริญรุ่งเรือง เ งิ นทองหามาได้เท่าไรก็ต้องใช้จ่ายออ กไปไม่เหลือเก็บ

7. เกี่ยวกับ กระจก

ขัดถูกระจกในบ้านให้สะอาดใสอยู่เสมอ ถ้าปล่อยให้กระจกขุ่น มัวเป็นประจำ ดวงชะต าของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้น

8. เกี่ยวกับ วันบริสุทธิ์

คนโบร าณมีความเชื่อในเรื่อง วันบริสุทธิ์ คือ วันที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้แก่ วันโกน วันพระ วันเกิด และวันเข้าพรรษา ต ามธรรมเนียมโบร าณนิยมปฏิบัติกันเช่นนี้ เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรั ก ษ าตลอ ดไป

9. เกี่ยวกับ ผ้าเช็ดหน้า

อ ย่ าให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญแด่คนรักหรือเพื่อนสนิท ถือว่าเป็นลางไม่ดี ถือเป็นของขวัญอับโชค มอบให้กันแล้วจะมีเรื่องต้องพลัดพร ากจากกัน หรือมีเรื่องต้องเมินหมางห่างเหินกันไป เหมือนเป็นการมอบให้ไว้เพื่อซับน้ำต า

10. เกี่ยวกับ ทำบุญโลง

ไปที่มูลนิธิใกล้บ้าน ทำบุญบริจาคเ งิ น ร่วมกันซื้อโลงให้กับผู้อนาถาที่ไร้ญาติ การทำบุญโลงจะช่วยเสริมดวงชะต าให้กล้าแข็ง สังเกตว่าคนที่ดวงตกดวงอ่อน มีเคร าะห์หรือมีความทุ ก ข์ มักจะเลือ กการทำบุญด้วยการบริจาคโลง

11. เกี่ยวกับ พระพรหมศักดิ์สิทธิ์

ใครที่อยู่กรุงเทพฯ หรือหากมีโอกาสได้เข้าเมืองหลวงก็ควรหาโอกาสไปสักการะพระพรหมสักครั้ง ตรงหัวมุมสี่แยกร าชประสงค์โรงแรมเอร าวัณเป็นสถานที่ยอ ดฮิต หรือที่ศาลพระพรหมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้น พระพรหมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกัน มากว่า บนบานอธิษฐานขออะไรมักได้ดังปร ารถนา ด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเอง

12. เกี่ยวกับ ไข่ และ ส้ม

ในบ้านเรือนควรมีไข่และมีส้มไว้ในตะกร้าเสมออ ย่ าให้ข า ด เพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้าบ้าน ให้คนในครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ทำให้ชีวิตกินกีอยู่ดีมีความสุขตลอ ดไป เพร าะไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความโชคดี

13. เกี่ยวกับ แหวนเสริมด ว ง

สวมแหวนให้ถูกโฉลกกับวันเกิดเพื่อเสริมสิริมงคล เรียกโชคดีโชคลาภให้ชีวิต ถ้าอย ากเสริมดวงการเ งิ น ต้องสวมแหวนทอง แหวนเ งิ น แหวนหยกและแหวนหัวพลอยสีที่ถูกโฉลก ถ้าอย ากเสริมดวงความรัก ให้สวมแหวนรูปหัวใจหรือรูปดาวใช้อัญมณีเป็นเพชรหรือเทอร์ควอยส์ก็ได้ วงแหวนลูกปัดและหินสีต่างๆ จะช่วยเสริมด ว งเสน่ห์ และต้องสวมให้ถูกนิ้ว ถ้าอย ากเสริมด ว งการเ งิ นและบารมีให้สวมที่นิ้วกลางข้างขวา หากสวมแหวนนิ้วนาง นิ้วก้อย จะช่วยเสริมเสน่ห์ และเสริมดวงความรัก

14. เกี่ยวกับ เหรียญนำโชค

เมื่อเจอเหรียญตกอยู่ข้างทางหรือต ามทางเดิน บางคนอาจจะมองข้ามหรือเพิกเฉยเพร าะเห็นว่ามันเป็นเพียงเหรียญบาทเหรียญสลึง แต่ต่อไปนี้อ ย่ าละเลย ต่อให้เป็นเพียงเหรียญมูลค่าน้อยก็ควรเก็บเอาไว้ ด้วยความเชื่อที่ว่ามันเป็นเหรียญนำโชค การเดินผ่านเลยไป ถือเป็นการดูถูกเ งิ นทอง ไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น คนเฒ่าคนแก่เชื่อ กันว่ามันจะทำให้คุณอับโชคทั้งวัน หรือในช่วง 3-7 วันนั้น

15. เกี่ยวกับ หิ้งพระ

ต้องหมั่นดูแลหิ้งพระหรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยอ ย่ างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆ หรือ ร.9 ในหลวงของเรา ควรหมั่นเปลี่ยนดอ กไม้พวงมาลัย ถวายน้ำสะอาด อ ย่ าปล่อยให้หิ้งสกปรก มีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมด มิเช่นนั้นบ้านนั้นจะมีแต่ความเสื่อมถอย โชคลาภหดห า ย คนในบ้านย ากที่จะเจริญรุ่งเรือง

อันไหนที่ทำแล้วสบายใจก็ทำ อันไหนสะดวกทำก็ทำ ข้ อไหนที่ย ากเกินความสามารถของคุณหรือคนในครอบครัวก็ละไว้ได้ นอ กจากความเชื่อเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกหล า ยปัจจัยที่จะทำให้คนเรามีชีวิตดี ร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้าหากถือเ ค ล็ ดแล้วปฏิบัติตัวไม่ดี ไม่ทำความดีไม่เว้นความชั่ วก็เห็นทีจะหาความสุขได้ย าก

ที่มา  postsara