ออ มสิน เตรียมปล่อ ยกู้ฉุกเฉิน 10000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน

ออ มสิน เตรียมปล่อ ยกู้ฉุกเฉิน 10000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน

อีกหนึ่งความคืบหน้า กรณีผลการประชุม (ครม.) ซึ่งมีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินออ กมาตรการเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ“ระลอ กใหม่” นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออ มสิน กล่าวว่า ธนาคารออ มสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อ ดอ กเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็น 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อ ดอ กเบี้ยต่ำ และ เพื่อ การท่องเที่ยว

5 มาตรการเยียวย า

1 สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

มีคุณสมบัติดังนี้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
มีที่อ ยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่ต้องใช้หลักประกัน
ได้รับผลกระทบจากการ ระบา ด

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณบัติดังนี้

เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
มีที่อ ยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
ได้รับผลกระทบจากการ ระบา ด

ทั้ง 2 โครงการขย ายเวลารับคำขอสินเชื่อออ กไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออ มสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป

3. SMEs กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอ กเบี้ย 5.99% ต่อปี

4. โครงการสินเชื่อ ดอ กเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs กู้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอ กเบี้ย 3.99%

5. Soft Loan สถาบันการเงินปล่อ ยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอ กเบี้ย 2% ต่อปี