ลูก 4 ประเภท เกิดมาทวงห นี้กับพ่อแม่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของลูกที่เกิดมาพร้อมกับก ร ร มที่เคยทำร่วมกับพ่อแม่ หรือเรียกอีกอย่ างว่า ลูกที่เกิดมาเพื่อทวงห นี้จากพ่อแม่ กับบทความ ลูก 4 ประเภท เกิดมาทวงห นี้กับพ่อแม่ ไปดูกันว่าลูกแบบไหน ที่เกิดมาเพื่อทวงนี้กับคุณ และจะต้องแก้ไขอย่ างไรบ้าง

กฎแห่งก ร ร ม 3 ช าติ มนุษย์ทุกคนเกิดมาต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุ ก ข์ เศร้า อ ภั ย แค้น รัก ชัง นี่คือผลของก ร ร ม กระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งก ร ร ม

‘สามีภรรย า’ เองก็มีก ร ร มร่วมกัน มา ไม่ว่าจะก ร ร มดี หรือ ก ร ร มชั่ ว ถ้าไม่มีก ร ร มร่วมกัน มาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วน’บุตรธิดา’ นั้นคือ ห นี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงห นี้ หรือชดใช้ห นี้ ก็สุดแท้แต่เวรก ร ร มที่ทำมา หากไม่มีห นี้ ไม่มาเกิดเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้

เช่นนั้น สามีภรรย าคู่ใด ที่มีก ร ร มดีร่วมกัน มา ย่อมสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอ ดทอง

กระบองยอ ดเพชร ส่วนสามีภรรย า ที่มีก ร ร มชั่ ว ร่วมกัน มาแต่อดีตช าติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแตกสาแหรกข า ด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันสุดท้าย

ส่วน ‘บุตรธิดา’ นั้น จะมาเกิดใน ๔ ลักษณะต่อไปนี้

1 มาใช้ห นี้ช าติก่อนหนหลัง เขาเป็นห นี้บิดามารดาไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในช าตินี้ จึงต้องทำงาน หาเงิน เหน็ดเหนื่อย

เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็อยู่ที่ว่า เป็นห นี้บิดามารดามาก น้อยเพียงใด หากเป็นห นี้มาก ก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นอย่ างดี

2 มาแทนคุณ ด้วยบุญในอดีต ที่ได้สั่งสมร่วมกัน มา ด้วยพระคุณที่มีต่อกัน จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า

‘ลูกกตัญญู’ เขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไรเสียห า ย ให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

3 มาล้างแค้น ด้วยก ร ร มในอดีต ที่ได้สร้างร่วมกัน มา จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะกล า ยเป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มสล า ย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ‘ลูกทรพี’

เขามาล้างแค้น ดังนั้น อย่ าได้ผูกเวรไว้กับเขา เจ้าก ร ร มนายเวรที่อยู่ภายนอ ก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านใน ตระกูลแล้ว จะทำอย่ างไรดี ดังนั้น อย่ าทำร้ า ยใคร อย่ าฆ่ าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวจากกันเช่นกัน

4 มาทวงห นี้ ช าติก่อนหนหลัง บิดามารดาเป็นห นี้ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน ห นี้ที่ว่าคือ ห นี้เงิน ไม่ใช่ห นี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงห นี้คืน หากเป็นห นี้กันน้อย

เกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็จากไป เราเป็นห นี้เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ หากเป็นห นี้เขาเยอะ เลี้ยงจนเติบใหญ่

จบมหาวิทย าลัย เรียนจบวันนั้น ก็จากวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เพราะมาทวงห นี้ ห นี้หมดก็จากไป หากเป็นห นี้บิดามารดาน้อย ก็เลี้ยงดูต ามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็น

เลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้ห นี้ก ร ร ม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู

ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมา เพื่อทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยง จิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง ทั้งหล า ย ที่เราได้รู้จัก

และเคยได้อยู่ร่วมกัน มา หากแต่เป็นเพราะ ก ร ร มที่ก่อกัน มา หนักหนา หรือ เบาบาง หากบุญคุณ ความแค้นหนักหนา ก็เกิดมาเป็นสามีภรรย า และลูกหลานพี่น้อง หากบุญคุณ และความแค้นเบาบาง ก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสห า ย

คุณเดินซื้ อของในตลาด อยู่ๆคนแปลกหน้า ก็มายิ้มให้คุณและ คุณก็ยิ้มตอบ ล้วนเป็นบุญก ร ร ม แต่ช าติปางก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึก ขัดหูขัดต า แถมไม่พอใจ ยังทะมึงต า

ใส่ฝ่ายตรงข้ามอีก นี่ก็ล้วนเป็นบุญก ร ร ม แต่ช าติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฏแห่งก ร ร ม เหล่านี้ เราจะได้ไม่ผูกก ร ร มด้านดำเพิ่ม แต่จงผูกก ร ร มด้านขาวซึ่งเป็นก ร ร มดีจะดีกว่า

แล้วจะแก้ไขอย่ างไร หากเราและลูกหลานผูกก ร ร มที่ ไม่ดีต่อกัน มา แต่ปางก่อนแล้ว คำตอบก็คือ นำพาลูกหลานเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม

เมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรม ย่อมแปรก ร ร มร้ า ย ให้กล า ยเป็นก ร ร มดีได้ ย่อมคล า ยความจองจำ คับแค้นให้สล า ยคล า ยลงได้ เช่นนี้ที่เราเรียกว่า ‘เปลี่ยนแปลงชะต าชีวิต เปลี่ยนร้ า ย กล า ยเป็นดี’

ที่มา postsod